Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych, posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów I lub II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, matematyki oraz zaburzeniami zachowania.

Program studiów obejmuje m.in. wybrane zagadnienia z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i rozwojowej, metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD, fobia szkolna).

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej.

Czas trwania:

3 semestry (410 godz., w tym 60 godz. praktyk zawodowych). Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92