Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2022/2023.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych, posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów I lub II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, matematyki oraz zaburzeniami zachowania.

Program studiów obejmuje m.in. wybrane zagadnienia z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i rozwojowej, metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD, fobia szkolna).

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej.

Czas trwania:

3 semestry (410 godz., w tym 60 godz. praktyk zawodowych). Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja