Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Oferta kierowana do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskane w ramach wyższych lub podyplomowych, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (oligofrenopedagogika) z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym na różnych poziomach edukacji, a także prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W trakcie cyklu kształcenia, obejmującego również praktyki zawodowe, absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych swoich podopiecznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach specjalnych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach oświatowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi.

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Czas trwania:

3 semestry (470 godz., w tym 120 godz. praktyk zawodowych).
Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92