Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2022/2023.


Kandydaci

Oferta kierowana do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskane w ramach wyższych lub podyplomowych, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (oligofrenopedagogika) z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym na różnych poziomach edukacji, a także prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W trakcie cyklu kształcenia, obejmującego również praktyki zawodowe, absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych swoich podopiecznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach specjalnych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach oświatowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi.

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Czas trwania:

3 semestry (470 godz., w tym 120 godz. praktyk zawodowych).
Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja