Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Tryb i zasady wydawania zaświadczeń oraz innych dokumentów absolwentom i byłym studentom uczelni

Ostatnia aktualizacja 4 pażdziernika 2023 r.

1. Złożenie wniosku

2. Odbiór dokumentów

3. Opłaty za wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu

Wysokość opłat

Kontakt:
mgr Anna Hendzel
41 331 12 44   w. 110


Złożenie wniosku

 1. 1. Zaświadczenia oraz inne dokumenty, np. duplikaty dyplomów lub suplementów do dyplomów wydawane są absolwentom i byłym studentom uczelni wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego.
 2. 2. We wniosku należy zaznaczyć:
  1. 1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz telefon kontaktowy,
  2. 2) nazwisko wnioskodawcy w okresie studiowania (jeśli inne niż aktualne),
  3. 3) kierunek i specjalność/zakres studiów,
  4. 4) dane dotyczące okresu studiowania,
  5. 5) rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu,
  6. 6) informację, do jakich celów zaświadczenie ma być wydane,
  7. 7) sposób odbioru dokumentu.
 3. 3. Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku w wersji papierowej. Przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną nie nadaje biegu sprawie.
 4. 4. Uczelnia nie wydaje zaświadczeń w tłumaczeniu na języki obce.

Odbiór dokumentów

 1. 1. Odbioru dokumentów, o których mowa w § 1, wnioskodawca dokonuje osobiście w siedzibie uczelni.
 2. 2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przesłanie sporządzonego dokumentu drogą pocztową listem zwykłym priorytetowym pod warunkiem dokonania przez wnioskodawcę dodatkowej opłaty za znaczek pocztowy według cennika Poczty Polskiej obowiązującego w dniu wysyłki korespondencji.
 3. 3. Pracownicy uczelni nie wykonują skanów dokumentów i nie przekazują ich zainteresowanym drogą elektroniczną.

Opłaty za wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu

 1. 1. Warunkiem wydania zaświadczenia lub innego dokumentu absolwentom i byłym studentom uczelni jest uiszczenie opłaty za wydanie dokumentu.
 2. 2. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy uczelni:
  BGŻ 71 20300045 1110 0000 0027 6150, z zaznaczeniem w tytule przelewu następujących informacji:
  1. 1) imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. 2) nazwisko wnioskodawcy w okresie studiowania (jeśli inne niż aktualne),
  3. 3) kierunek i specjalność/zakres studiów,
  4. 4) rodzaj zaświadczenia.
 3. 3. Odbiór dokumentu możliwy jest dopiero po odnotowaniu wpływu opłaty na konto uczelni.
Wysokość opłat
1) zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS) bezpłatnie
2) zaświadczenie o odbyciu i programowym okresie studiów dla zakładu pracy/ przyszłego pracodawcy/ nagrody jubileuszowej/ awansu zawodowego/ wizytacji kuratorium / innej uczelni (okres od–do, ewentualnie z zaznaczeniem liczby semestrów) 20 zł
3) zaświadczenie niestandardowe (dotyczące indywidualnych sytuacji i interpretacji) 40 zł
4) wyciąg z przebiegu studiów (wykaz przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami, ewentualną liczbą godzin danego przedmiotu, punktami ECTS)
– studia pierwszego stopnia 80 zł
– studia drugiego stopnia 60 zł
– studia podyplomowe 50 zł
5) potwierdzenie zaliczenia wybranego przedmiotu (do 5 pozycji) 30 zł
6) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów 15 zł
7) zaświadczenie o treściach programowych przedmiotów z całości studiów
– studia pierwszego stopnia 200 zł
– studia drugiego stopnia 150 zł
– studia podyplomowe 100 zł
8) wydanie uwierzytelnionych kserokopii (za stronę) 5 zł
9) zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych 15 zł
10) zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych oraz zawodowych 20 zł
11) wydanie zaświadczenia na formularzu dostarczonym przez wnioskodawcę 10 zł
12) duplikat dyplomu 20 zł
13) duplikat suplementu 20 zł
14) duplikat świadectwa studiów podyplomowych bezpłatnieSerwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: