Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

STUDIA PODYPLOMOWE

Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2022/2023.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskane w ramach studiów I lub II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

W toku studiów słuchacze nabywają wiedzę o wszystkich formach uczestnictwa w kulturze fizycznej, sposobach nauczania i upowszechniania różnorodnych form aktywności ruchowej, jak też o istocie zdrowego stylu życia.

Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci posiadają wiedzę z zakresu teorii wychowania fizycznego, pedagogiki, metodyki oraz przygotowanie praktyczne, umożliwiające proponowanie wychowankom bogatego i wszechstronnego zestawu ćwiczeń i innych form aktywności ruchowej.

Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do samodzielnego organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do nauczania tzw. drugiego przedmiotu wychowania fizycznego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), zaś studiów II stopnia – kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne na wszystkich etapach edukacyjnych.

Czas trwania:

3 semestry (450 godz., w tym 80 godz. praktyk zawodowych).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja