Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskane w ramach studiów I lub II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

W toku studiów słuchacze nabywają wiedzę o wszystkich formach uczestnictwa w kulturze fizycznej, sposobach nauczania i upowszechniania różnorodnych form aktywności ruchowej, jak też o istocie zdrowego stylu życia.

Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci posiadają wiedzę z zakresu teorii wychowania fizycznego, pedagogiki, metodyki oraz przygotowanie praktyczne, umożliwiające proponowanie wychowankom bogatego i wszechstronnego zestawu ćwiczeń i innych form aktywności ruchowej.

Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do samodzielnego organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do nauczania tzw. drugiego przedmiotu wychowania fizycznego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), zaś studiów II stopnia – kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne na wszystkich etapach edukacyjnych.

Czas trwania:

3 semestry (450 godz., w tym 80 godz. praktyk zawodowych).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92