Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Interwencja kryzysowa (IK)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Interwencja kryzysowa na rok akademicki 2022/2023.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska

Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Interwencja kryzysowa

Studia mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy z osobami posiadającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania metod poradnictwa i interwencji kryzysowej w pracy indywidualnej oraz grupowej na rzecz osób i rodzin w kryzysie, jak również na rzecz społeczności lokalnej. Nabywa również umiejętności potrzebne do udzielania pomocy psychologicznej, prawnej i&nb organizacyjnej. Potrafi też dokonywać trafnej diagnozy potrzeb w odniesieniu do młodzieży i dorosłych z wyłączeniem osób wymagających pomocy psychiatrycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach integracji społecznej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, domach samotnej matki, policji, poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Może też znaleźć zatrudnienie w „telefonie zaufania”, organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmującymi się problemami socjalnymi mieszkańców lub patologii społecznej.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)