Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Interwencja kryzysowa (IK)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Interwencja kryzysowa na rok akademicki 2021/2022.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska


Kandydaci:

Oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Osoby nieposia-dające przygotowania pedagogicznego, równolegle z realizacją zajęć objętych programem studiów, dodatkowo zaliczają moduł pedagogiczny.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Interwencja kryzysowa

Studia mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy z osobami posiadającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania metod poradnictwa i interwencji kryzysowej w pracy indywidualnej oraz grupowej na rzecz osób i rodzin w kryzysie, jak również na rzecz społeczności lokalnej. Nabywa również umiejętności potrzebne do udzielania pomocy psychologicznej, prawnej i&nb organizacyjnej. Potrafi też dokonywać trafnej diagnozy potrzeb w odniesieniu do młodzieży i dorosłych z wyłączeniem osób wymagających pomocy psychiatrycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach integracji społecznej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, domach samotnej matki, policji, poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Może też znaleźć zatrudnienie w „telefonie zaufania”, organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmującymi się problemami socjalnymi mieszkańców lub patologii społecznej.

Wymagane dokumenty:

  • Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) ) w tym jedna w wersji elektronicznej,
  • dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość kandydata na studia, do wglądu.

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2021 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Opłaty:

Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia II stopnia niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.

Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
W roku akademickim 2021/2022 WPISOWE wynosi 0 zł!
Czesne:
  • studia niestacjonarne
    • absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne –  3750,00  / I rok akad. (4 raty po 937,50 zł)
    • absolwenci wszystkich kierunków studiów nieposiadający przygotowania pedagogicznego –  3950,00  / I rok akad. (4 raty po 987,50 zł)