Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Interwencja kryzysowa (IK)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Interwencja kryzysowa na rok akademicki 2023/2024.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska

Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Interwencja kryzysowa

Studia mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy z osobami posiadającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania metod poradnictwa i interwencji kryzysowej w pracy indywidualnej oraz grupowej na rzecz osób i rodzin w kryzysie, jak również na rzecz społeczności lokalnej. Nabywa również umiejętności potrzebne do udzielania pomocy psychologicznej, prawnej i&nb organizacyjnej. Potrafi też dokonywać trafnej diagnozy potrzeb w odniesieniu do młodzieży i dorosłych z wyłączeniem osób wymagających pomocy psychiatrycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach integracji społecznej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, domach samotnej matki, policji, poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Może też znaleźć zatrudnienie w „telefonie zaufania”, organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmującymi się problemami socjalnymi mieszkańców lub patologii społecznej.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)