Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Kierunek:
PEDAGOGIKA

Specjalność:

Pedagogika resocjalizacyjna (PRES)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Pedagogika resocjalizacyjna na rok akademicki 2021/2022.

Forma: stacjonarne i niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska


Kandydaci:

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem licencjata, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach lub innych uczelniach w kraju.


Charakterystyka specjalności:
Pedagogika resocjalizacyjna

Studia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna pozwalają na podjęcie pracy w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy pedagoga-wychowawcy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania zjawisk społecznej patologii. Kompetencje społeczne zorientowane są na zapobieganie procesom stygmatyzacji i wykluczania społecznego jednostek niedostosowanych społecznie.

Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w:

 • zakładach karnych, aresztach śledczych,
 • policji,
 • zespołach kuratorskiej służby sądowej,
 • ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych,
 • w organizacjach i instytucjach w obszarze profilaktyki i resocjalizacji,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach oraz instytucjach rządowych i pozarządowych, zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw i byłym skazanym.


Wymagane dokumenty:

 • obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
 • kopia świadectwa dojrzałości alba świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał dokumentu do wglądu),
 • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu).

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2021 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Opłaty:

Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.

Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
W roku akademickim 2021/2022 WPISOWE wynosi 0 zł!
Czesne:
 • studia stacjonarne – 4000,00  / I rok akad. (4 raty po 1000,00 zł)
 • studia niestacjonarne – 3200,00  / I rok akad. (4 raty po 800,00 zł)