Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Kierunek:
PEDAGOGIKA

Specjalność:

Pedagogika resocjalizacyjna (PRES)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Pedagogika resocjalizacyjna na rok akademicki 2021/2022.

Forma: stacjonarne i niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska


Kandydaci:

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem licencjata, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach lub innych uczelniach w kraju.


Charakterystyka specjalności:
Pedagogika resocjalizacyjna

Studia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna pozwalają na podjęcie pracy w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy pedagoga-wychowawcy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania zjawisk społecznej patologii. Kompetencje społeczne zorientowane są na zapobieganie procesom stygmatyzacji i wykluczania społecznego jednostek niedostosowanych społecznie.

Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w:

 • zakładach karnych, aresztach śledczych,
 • policji,
 • zespołach kuratorskiej służby sądowej,
 • ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych,
 • w organizacjach i instytucjach w obszarze profilaktyki i resocjalizacji,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach oraz instytucjach rządowych i pozarządowych, zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw i byłym skazanym.


Wymagane dokumenty:

 • obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
 • kopia świadectwa dojrzałości alba świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał dokumentu do wglądu),
 • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu).

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2021 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Opłaty:

Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.

Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
W roku akademickim 2021/2022 WPISOWE wynosi 0 zł!
Czesne:
 • studia stacjonarne – 4000,00  / I rok akad. (4 raty po 1000,00 zł)
 • studia niestacjonarne – 3200,00  / I rok akad. (4 raty po 800,00 zł)