Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna (RiPS)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna na rok akademicki 2022/2023.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska

Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia na specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna kształcą specjalistów do podjęcia pracy w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej w placówkach socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, w warunkach izolacji zakładowej i środowisku otwartym. Zdobywa również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako wychowawca w zakładach karnych i aresztach śledczych, zakładach wychowawczych i poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach socjoterapeutycznych, w instytucjach kurateli sądowej, w ośrodkach kuratorskich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Absolwent może również pracować w jednostkach prewencyjnych policji, policyjnych izbach dziecka i innych instytucjach prowadzących działalność z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)