Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna (RiPS)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna na rok akademicki 2021/2022.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska


Kandydaci:

Oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, równolegle z realizacją zajęć objętych programem studiów, dodatkowo zaliczają moduł pedagogiczny.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia na specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna kształcą specjalistów do podjęcia pracy w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej w placówkach socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, w warunkach izolacji zakładowej i środowisku otwartym. Zdobywa również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako wychowawca w zakładach karnych i aresztach śledczych, zakładach wychowawczych i poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach socjoterapeutycznych, w instytucjach kurateli sądowej, w ośrodkach kuratorskich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Absolwent może również pracować w jednostkach prewencyjnych policji, policyjnych izbach dziecka i innych instytucjach prowadzących działalność z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Wymagane dokumenty:

  • Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) ) w tym jedna w wersji elektronicznej,
  • dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość kandydata na studia, do wglądu.

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2021 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Opłaty:

Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia II stopnia niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.

Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
W roku akademickim 2021/2022 WPISOWE wynosi 0 zł!
Czesne:
  • studia niestacjonarne
    • absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne –  3750,00  / I rok akad. (4 raty po 937,50 zł)
    • absolwenci wszystkich kierunków studiów nieposiadający przygotowania pedagogicznego –  3950,00  / I rok akad. (4 raty po 987,50 zł)