Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna (RiPS)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna na rok akademicki 2021/2022.

Forma: niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nienauczycielska


Kandydaci:

Oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, równolegle z realizacją zajęć objętych programem studiów, dodatkowo zaliczają moduł pedagogiczny.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia na specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna kształcą specjalistów do podjęcia pracy w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej w placówkach socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, w warunkach izolacji zakładowej i środowisku otwartym. Zdobywa również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako wychowawca w zakładach karnych i aresztach śledczych, zakładach wychowawczych i poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach socjoterapeutycznych, w instytucjach kurateli sądowej, w ośrodkach kuratorskich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Absolwent może również pracować w jednostkach prewencyjnych policji, policyjnych izbach dziecka i innych instytucjach prowadzących działalność z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Wymagane dokumenty:

  • Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) ) w tym jedna w wersji elektronicznej,
  • dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość kandydata na studia, do wglądu.

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2021 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Opłaty:

Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia II stopnia niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.

Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
W roku akademickim 2021/2022 WPISOWE wynosi 0 zł!
Czesne:
  • studia niestacjonarne
    • absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne –  3750,00  / I rok akad. (4 raty po 937,50 zł)
    • absolwenci wszystkich kierunków studiów nieposiadający przygotowania pedagogicznego –  3950,00  / I rok akad. (4 raty po 987,50 zł)