Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

STUDIA PODYPLOMOWE

Socjoterapia i terapia zaburzeń w zachowaniu

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2022/2023.


Kandydaci

Oferta kierowana do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów I lub II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Studia zapewniają przygotowanie do diagnozowania niedostosowania społecznego oraz do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z tzw. „grup ryzyka”.

Absolwenci studiów zdobędą umiejętności wychowawcze oraz terapeutyczne z zakresu socjoterapii, wczesnej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (w tym również z zakresu profilaktyki uzależnień) oraz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy z osobami z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania.

Po zakończonym cyklu kształcenia słuchacze uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska socjoterapeuty w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym oraz do prowadzenia zajęć w szkołach z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze.

Czas trwania:

3 semestry (480 godz., w tym 90 godz. praktyki zawodowej). Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja