Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Socjoterapia i terapia zaburzeń w zachowaniu

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Oferta kierowana do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów I lub II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Studia zapewniają przygotowanie do diagnozowania niedostosowania społecznego oraz do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z tzw. „grup ryzyka”.

Absolwenci studiów zdobędą umiejętności wychowawcze oraz terapeutyczne z zakresu socjoterapii, wczesnej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (w tym również z zakresu profilaktyki uzależnień) oraz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy z osobami z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania.

Po zakończonym cyklu kształcenia słuchacze uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska socjoterapeuty w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym oraz do prowadzenia zajęć w szkołach z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze.

Czas trwania:

3 semestry (480 godz., w tym 90 godz. praktyki zawodowej). Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92