Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

STUDIA PODYPLOMOWE

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2023/2024.


Kandydaci

Oferta skierowana jest do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi, które określa kierunek ukończonych studiów wyższych.

Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Obejmuje on m.in. zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki ogólnej, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, teorii i historii wychowania, a także pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do właściwego rozplanowania zajęć, organizacji procesu dydaktycznego, nauczania i wychowania oraz prowadzenia dokumentacji. W programie studiów uwzględniono również praktykę zawodową. Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Czas trwania:

3 semestry (500 godz., w tym 150 godz. praktyki pedagogicznej).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.30-14.00
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.30–14.00)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja