Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia
Wydział:
Humanistyczno-Pedagogiczny (H-P)
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (PO-W)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na specjalność, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na rok akademicki .

Forma: stacjonarne i niestacjonarne; Profil praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Kandydaci:

Oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, równolegle z realizacją zajęć objętych programem studiów, dodatkowo zaliczają moduł pedagogiczny.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.

Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.


Charakterystyka specjalności:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwenci uzyskują wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej pozwalające między innymi na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w środowiskach wychowawczych.

Studia przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w szkołach, internatach i innych instytucjach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w placówkach wsparcia dziennego, żłobkach i klubach dziecięcych.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowisku wychowawcy, pedagoga, opiekuna.

Wszechnica Świętokrzyska