Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Statut


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Koło nosi nazwę "Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne" i zwane jest dalej "Kołem".

§ 2

Siedzibą Koła jest Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.

§ 3

Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu i regulaminu studiów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

§ 4

Koło może współpracować z innymi organizacjami o podobnych celach.

§ 5

Koło ma swoich Opiekunów Naukowych.

§ 6

Celem Koła jest:
 • jest samokształcenie i rozwój wybiegający poza ramy teorii i naukowości pedagogiki,
 • pogłębianie indywidualnych zainteresowań członków Koła,
 • doskonalenie umiejętności profilaktycznych poprzez pracę w zespole,
 • rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
§ 7

Koło realizuje swoje cele poprzez:
 • działania naukowe- podejmowanie badań empirycznych, organizowanie, szkoleń, dyskusji, spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • organizowanie wyjazdów edukacyjnych do ośrodków realizujących zadania szeroko pojętej profilaktyki i resocjalizacji,
 • udział w konferencjach pedagogicznych,
 • prowadzenie dokumentacji z działalności koła (sprawozdania, strona internetowa),
 • kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.
Rozdział II
Władze Koła

§ 8

Władzami Koła jest:
 • Władzą Koła jest Zarząd, który w porozumieniu z Opiekunami Koła decyduje o całokształcie Koła
§ 9

Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, w składzie:
 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • 1 członek
§ 10

  Do kompetencji Zarządu należy:
 • przyjmowanie nowych członków Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącymi pracami Koła,
 • powoływanie pełnomocników do poszczególnych projektów,
§ 11

Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Koła.

§ 12

Koło wspiera pracę naukowo- badawczą swoich członków, umożliwiając konsultację ze specjalistami w danej dziedzinie oraz udział w sesjach i sympozjach naukowych w miarę możliwości finansowych Uczelni.

&
sect; 13

Koło może tworzyć różne sekcje w zależności od potrzeb i zainteresowań członków.

Rozdział III
Członkowie Koła

§ 14

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, który zgłosił chęć przystąpienia do Koła i aktywnie uczestniczył w pracach Koła przez semestr.

§ 15

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd na wniosek i po wypełnieniu deklaracji przez studenta ubiegającego się o przyjęcie do Koła.

§ 16

Członkowie Koła mają:
 • prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
 • czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
 • składania wniosków w sprawach działalności Koła.
§ 17

Członkowie mają obowiązek:
 • przestrzegania statutu Koła,
 • godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,
 • brania czynnego udziału w pracach Koła.
Rozdział IV
Zmiana statutu i rozwiązanie Koła

§ 18

Tryb ustalania statutu i jego zmian:
 • Statut i jego zmiany uchwala Zarząd informując o zmianach Opiekuna Koła i Władze Uczelni,
 • Statut obowiązuje wszystkich członków Koła
Rozdział VI
Przepisy wprowadzające i końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: