Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Statut


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Koło nosi nazwę "Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne" i zwane jest dalej "Kołem".

§ 2

Siedzibą Koła jest Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.

§ 3

Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu i regulaminu studiów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

§ 4

Koło może współpracować z innymi organizacjami o podobnych celach.

§ 5

Koło ma swoich Opiekunów Naukowych.

§ 6

Celem Koła jest:
 • jest samokształcenie i rozwój wybiegający poza ramy teorii i naukowości pedagogiki,
 • pogłębianie indywidualnych zainteresowań członków Koła,
 • doskonalenie umiejętności profilaktycznych poprzez pracę w zespole,
 • rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
§ 7

Koło realizuje swoje cele poprzez:
 • działania naukowe- podejmowanie badań empirycznych, organizowanie, szkoleń, dyskusji, spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • organizowanie wyjazdów edukacyjnych do ośrodków realizujących zadania szeroko pojętej profilaktyki i resocjalizacji,
 • udział w konferencjach pedagogicznych,
 • prowadzenie dokumentacji z działalności koła (sprawozdania, strona internetowa),
 • kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.
Rozdział II
Władze Koła

§ 8

Władzami Koła jest:
 • Władzą Koła jest Zarząd, który w porozumieniu z Opiekunami Koła decyduje o całokształcie Koła
§ 9

Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, w składzie:
 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • 1 członek
§ 10

  Do kompetencji Zarządu należy:
 • przyjmowanie nowych członków Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącymi pracami Koła,
 • powoływanie pełnomocników do poszczególnych projektów,
§ 11

Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Koła.

§ 12

Koło wspiera pracę naukowo- badawczą swoich członków, umożliwiając konsultację ze specjalistami w danej dziedzinie oraz udział w sesjach i sympozjach naukowych w miarę możliwości finansowych Uczelni.

&
sect; 13

Koło może tworzyć różne sekcje w zależności od potrzeb i zainteresowań członków.

Rozdział III
Członkowie Koła

§ 14

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, który zgłosił chęć przystąpienia do Koła i aktywnie uczestniczył w pracach Koła przez semestr.

§ 15

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd na wniosek i po wypełnieniu deklaracji przez studenta ubiegającego się o przyjęcie do Koła.

§ 16

Członkowie Koła mają:
 • prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
 • czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
 • składania wniosków w sprawach działalności Koła.
§ 17

Członkowie mają obowiązek:
 • przestrzegania statutu Koła,
 • godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,
 • brania czynnego udziału w pracach Koła.
Rozdział IV
Zmiana statutu i rozwiązanie Koła

§ 18

Tryb ustalania statutu i jego zmian:
 • Statut i jego zmiany uchwala Zarząd informując o zmianach Opiekuna Koła i Władze Uczelni,
 • Statut obowiązuje wszystkich członków Koła
Rozdział VI
Przepisy wprowadzające i końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: