Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Sprawozdanie z wycieczki
ARESZT ŚLEDCZY KRAKÓW- PODGÓRZE


W styczniu 2008 r. członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego wraz ze studentami III roku Kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa odbyli wycieczkę edukacyjną do Aresztu Śledczego Kraków-Podgórze. Opiekunem wycieczki była dr Mirosława Skawińska.

Celem wycieczki było zapoznanie studentów kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa: z organizacją przyjęć osadzonych do aresztu śledczego, porządkiem wewnętrznym zakładu,zasadami rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych, zasadami udzielania pomocy postpenitencjarnej, oraz metodami i technikami pracy w niniejszej instytucji.

Dowiedzieliśmy się, że Areszt Śledczy w Krakowie przeznaczony jest dla wszystkich kategorii tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet. Od 01.12.2005 r. pojemność jednostki wynosi 700 miejsc. W budynku penitencjarnym znajduje się 147 cel mieszkalnych o łącznej pojemności 595 miejsc. Szpital dysponuje obecnie 20 celami dla chorych o łącznej pojemności 105 miejsc w trzech oddziałach: chirurgicznym, internistycznym i obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Areszt Śledczy w Krakowie należy do najbardziej znanych jednostek penitencjarnych w Polsce. Usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Montelupich 7. Zajmuje obszar około 1 ha otoczony dookoła murem. Na jego terenie znajduje się 8 budynków, z czego 2 to: budynek mieszkalny, wzniesiony na planie łuku z umieszczoną centralnie klatką schodową oraz budynek administracyjno szpitalny. Oba zostały zbudowane w okresie 1880-1890, modernizowane dopiero w latach 70-tych XX w. i są aktualnie wpisane do rejestru zabytków. Pozostałe 6 powstało w latach 1955-1976 i wykorzystywanych jest na cele administracyjno - gospodarcze, a w jednym z nich mieści się Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, sprawujący nadzór nad wszystkimi jednostkami penitencjarnymi okręgu krakowskiego

Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, zapobieganie wzajemnej demoralizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. Realizacji tych zadań podporządkowany jest układ organizacyjny jednostki. Oprócz typowego dla jednostek penitencjarnych podziału na piony służb, w strukturze Aresztu Śledczego w Krakowie funkcjonują ponadto:

Ośrodek Diagnostyczny, w którym przeprowadzane są badania psychologiczne

Szpital w ramach którego działają:
1.Oddział Obserwacji Sądowo - Psychiatrycznej (w którym wydzielono 5 miejsc dla chorych psychicznie skazanych wymagających leczenia szpitalnego);
2.Odział Internistyczny, na którego bazie działa Pododdział Detoksykacyjny z dwoma łóżkami realizujący zadania we współpracy z Kliniką Toksykologii CM UJ;
3.Odział Chirurgiczny, dysponuje łóżkami dla 18 chorych;<
4.Zakład Medycyny Pracy świadczący usługi dla funkcjonariuszy i pracowników ze wszystkich jednostek OISW w Krakowie,
5.Pracownia rtg, usg i gastroskopii;
6.Pracownia analityczna;
7.Apteka Okręgowa;
8.Program Metadonowy - funkcjonujący od początku 2003 roku pierwszy w polskich jednostkach penitencjarnych program leczenia substytucyjnego chorych uzależnionych od dożylnie stosowanych opiatów wykonywany przy ścisłej współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie, Krajowym Centrum ds. AIDS, Urzędem Wojewody Małopolskiego, Biurem ds. Narkomanii.

Zaznaczyć należy, iż wyżej wymienione komórki organizacyjne świadczą usługi nie tylko na rzecz tutejszej jednostki, ale również jednostek penitencjarnych z terenu całego inspektoratu krakowskiego a nawet, jak to ma miejsce w przypadku Oddziału Chirurgicznego i Oddziału Obserwacji Sądowo - Psychiatrycznej, kilku województw południowej Polski (małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego) a sporadycznie w indywidualnych przypadkach z terenu całego kraju.

Aleksandra Ciak
Ewelina Borek

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: