Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

PLAN PRACY NAUKOWEGO KOŁA PENITENCJARNEGO
NA ROK AKADEMICKI 2008/2009


Spotkanie ze studentami I roku – prezentacja osiągnięć członków Naukowego Koła Penitencjarnego oraz podejmowanych przez nich działań i projektów Październik 2008
Spotkanie organizacyjne z członkami Naukowego Koła Penitencjarnego, ustalenie planu działania na rok akademicki 2008/2009, wybór Zarządu Koła oraz przyjęcie nowych członków Październik 2008
Praca studentów nad przygotowaniem autorskich projektów oddziaływań resocjalizacyjnych pod kierunkiem opiekunów Koła Listopad 2008
Wycieczka członków Naukowego Koła Penitencjarnego do Aresztu Śledczego w Kielcach.
Celem wycieczki jest zapoznanie studentów z organizacją i zasadami funkcjonowania oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków; przyjęć osadzonych do niniejszego oddziału; porządkiem wewnętrznym jednostki, zasadami rozmieszczania tymczasowo aresztowanych i skazanych w celach mieszkalnych, zasadami udzielania pomocy postpenitencjarnej, oraz metodami i technikami pracy w niniejszej jednostce penitencjarnej.
Grudzień 2008
Opracowanie założeń II Seminarium Studenckich Kół Naukowych /kontynuacja w każdym następnym roku akademickim Grudzień 2008
Przygotowanie studentów do pracy badawczej (opracowanie założeń metodologicznych, przeprowadzenie badań, analiza wyników badań) oraz opieka merytoryczna nad przygotowaniem studenckich referatów do prezentacji na II Seminarium Studenckich Kół Naukowych- Wszechnica Świętokrzyska 2009 Grudzień/Luty 2008/2009
Udział członków Naukowego Koła Penitencjarnego w organizacji II Seminarium Naukowych Kół Studenckich pt: „Działalność wolontarystyczna względem dziecka i rodziny” Wszechnica Świętokrzyska 2009 Styczeń/Marzec 2009
Przygotowanie studentów do pracy badawczej (opracowanie założeń metodologicznych, przeprowadzenie badań, analiza wyników badań) oraz opieka merytoryczna nad przygotowaniem studenckich referatów do prezentacji na II Ogólnopolskim Seminarium Studenckich Kół Naukowych w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach-14 maja 2009 Zagadnienia problemowe obejmują:
1. Kobieta w rodzinie - style funkcjonowania, role społeczne - oczekiwania;
2. Kobieta w pracy –pedagog, wychowawca, opiekun - powinności, kompetencje, obawy;
3. Zagrożenia i problemy współczesnych kobiet;
4. Prewencja zagrożeń kryminalnych i patologii społecznych;
5.System resocjalizacji kobiet w Polsce i na świecie;
6. Działalność organizacji i stowarzyszeń w sferze opieki, profilaktyki, terapii i resocjalizacji  kobiet i ich rodzin;
7.Innowacyjne rozwiązania w profilaktyce i resocjalizacji kobiet i ich rodzin;
8. Resocjalizacja postpenitencjarna;
Styczeń/marzec 2009
II Seminarium Naukowych Kół Studenckich „Działalność wolontarystyczna względem dziecka i rodziny”- odczyt referatów 19 Marzec 2009
Opracowanie założeń VII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki - Wszechnica Świętokrzyska 2009 /kontynuacja w każdym następnym roku akademickim Marzec 2009
Przygotowanie studentów do pracy badawczej (opracowanie założeń metodologicznych, przeprowadzenie badań, analiza wyników badań) oraz opieka merytoryczna nad przygotowaniem studenckich referatów do prezentacji na II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: „Wyzwania i doświadczenia współczesnej resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej” – Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie Luty/Kwiecień 2009
Tworzenie grup dyskusyjnych w ramach tematów zgłoszonych przez studentów (Sekcja Wolontariatu i Sekcja Penitencjarna). Luty/Czerwiec 2009
Organizacja na terenie Uczelni VII Świętokrzyskich Dni Wszechnica Świętokrzyska 2009 Maj 2009
Kampania informacyjna o wirusie HIV przy współpracy z Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Jej celem jest poszerzenie wśród studentów świadomości zagrożeń związanych z HIV i AIDS Maj 2009
II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt.: „Wyzwania i doświadczenia współczesnej resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej” – Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie 21-22 maja 2009 – odczyt referatów 21-22 maja 2009
Przygotowywanie i bieżąca realizacja przedsięwzięć i inicjatyw studenckich Październik /czerwiec 2008/2009
Współpraca ze: szkołami, lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji, profilaktyki, resocjalizacji, opieki, wychowania i pomocy osobom jej potrzebującym oraz innymi kołami naukowymi z innych uczelni Październik /czerwiec 2008/2009
Organizacja i udział w akcjach charytatywnych na rzecz grup i osób nieprzystosowanych społecznie, wykluczonych i marginalizowanych – wolontariat. Grudzień/czerwiec 2008/2009


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: