Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Areszt śledczy w Kielcach oczami studentów


W dniu 14 grudnia 2008 r. studenci III roku kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna i Sądowa, uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Aresztu Śledczego w Kielcach. Opiekunem wycieczki była dr M. Skawińska; mgr E. Mazur; mgr E. Laurman-Jarząbek.

Z wycieczki dowiedzieliśmy się, że Areszt Śledczy w Kielcach jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, oraz że podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie. Znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego obsługując sądy i prokuratury w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie, Pińczowie, Busku, Włoszczowie, Opatowie, Sandomierzu, Staszowie i Kazimierzy Wielkiej.

W latach 1826-1827 dla potrzeb tworzonego więzienia i aresztu w Kielcach rozpoczęto adaptowanie budynków stojących na zapleczu Pałacu Biskupów Krakowskich (a dokładnie zamkowej wozowni). Całość prac ukończono w 1850 roku. Oficjalna nazwa więzienia brzmiała: Więzienie przy Sądzie Kryminalnym Guberni Radomskiej i Sądzie Policji Poprawczej w mieście Kielcach. Obecna jednostka powstała na peryferiach miasta w dzielnicy Piaski w 1981 roku, na bazie Ośrodka Zewnętrznego, istniejącego w obecnym miejscu od 1970 roku. Jednostka penitencjarna znajdująca się w centrum miasta przy ul. Zamkowej 3 przestała pełnić swoje funkcje - została definitywnie zamknięta, a wszystkie jej zadania przejął nowo powstały Areszt Śledczy na ul. Dzierżyńskiego 155 (obecnie Zagnańska).

Areszt Śledczy w Kielcach – zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999 roku w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – jest aresztem śledczym dla mężczyzn i kobiet, w którym funkcjonują również wyodrębnione oddziały dla skazanych mężczyzn (z podgrupami klasyfikacyjnymi P-1/t, M-1/t,) i kobiet ( z podgrupami M-1, M-2, P-1, P-2, R-1, R-2). Pojemność nominalna jednostki wynosi 736 miejsc.

Uczestników wycieczki po Areszcie Śledczym oprowadzał - kierownik działu terapeutycznego mjr Krzysztof Czekaj, który z przyjemnością odpowiadał na nasze pytania odnośnie: specyfiki pracy w jednostce, tego jak jest odbierana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i osoby pozbawione wolności, oraz jakim kryteriom należy sprostać by wstąpić w szeregi funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Byliśmy w dwóch oddziałach: przejściowym i zwykłym, zobaczyliśmy, więc, w jakich warunkach wykonywane jest tymczasowe aresztowanie i kara pozbawienia wolności. Zapoznaliśmy się również z zasadami rozmieszczania tymczasowo aresztowanych i skazanych w celach mieszkalnych, z organizacją i zasadami funkcjonowania oddziału dla kobiet jak również oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi oraz osób uzależnionych od narkotyków. Ku naszemu zaskoczeniu, mieliśmy również możliwość w niniejszych oddziałach, porozmawiać ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności. W myśl obowiązujących aktualnie przepisów wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym odbywa się w oddziale terapeutycznym o określonej specjalizacji. Jest to związane ze specyficznym sposobem organizowania w nich procesu resocjalizacji. W skład działu terapeutycznego mogą wchodzić[1]: kierownik działu, psychologowie, wychowawcy, inspektorzy i instruktorzy terapii uzależnień lub zajęciowej, lekarze i pielęgniarki. Ilość i rodzaj stanowisk jest zależna od pojemności i przeznaczenia oddziału terapeutycznego, oraz standardów obowiązujących w pozawięziennych placówkach udzielających świadczeń terapeutycznych osobom z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym intelektualnie (w zapisach prawnych ciągle podawana jest stara nomenklatura upośledzeni umysłowo) oraz uzależnionym. Zakwalifikowane do zakładu przeznaczonego dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych odbywa się na podstawie badań lekarskich lub psychologicznych.

Celem umieszczenia osadzonego w tego typu zakładzie lub jego oddziale jest:
  1. zapobieganie pogłębiania się patologicznych cech osobowości;
  2. przywrócenie równowagi psychicznej;
  3. kształtowanie zdolności współżycia społecznego (dotyczy osób niepełnosprawnych psychicznie);
  4. zapobieganie pogorszeniu się ich stanu zdrowia (dotyczy niepełnosprawnych fizycznie);
  5. przygotowanie do samodzielnego życia.
W dalszej części wycieczki, oglądaliśmy: pokoje wychowawców penitencjarnych, cele mieszkalne, świetlice, w których odbywają się między innymi zajęcia kulturalno-oświatowe, pole spacerowe, oraz niedawno oddaną ekumeniczną kaplicę. Zwróciliśmy uwagę, na stałą obecność kamer, skomputeryzowanie a przede wszystkim nowoczesne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń oraz nadzoru. Dyskutowaliśmy również na temat deprywacyjnego charakteru izolacji więziennej, przejawów podkultury przestępczej, wypadków nadzwyczajnych i struktury osadzonych przebywających w jednostce.

Areszt Śledczy w Kielcach sprawia wrażenie nowoczesnej, czystej i zadbanej instytucji. Studenci oraz członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego Wszechnicy Świętokrzyskiej dzięki tej wizycie wiele zyskali, za co dziękują gospodarzom aresztu.

Wojciech Matuszczyk
Aleksandra Ciak
Ewelina Borek

[1] Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r.. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych. Rozdział 12, § 100 ust. 1-2.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: