Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych


Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 30 września 2014 r.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
[…]

§ 2

 1. Pomoc materialna dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez Wszechnicę Świętokrzyską na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
 2. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów cudzoziemców, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

§ 3

Z funduszu o którym mowa w § 2 student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. 1) stypendium socjalne,
 2. 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. 4) zapomogę.

[…]
§ 14

 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni, natomiast o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi   we właściwym dziekanacie.
 2. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składają wnioski do 30 września danego roku.
 3. Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1-3 w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przyznane na podstawie wniosków złożonych po terminach określonych zarządzeniem rektora, o ile środki na ten cel nie zostały rozdysponowane. W przypadku posiadania środków, przyznanie stypendium następuje po miesiącu, w którym wpłynął wniosek.

§ 16

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek zainteresowanego studenta.
 3. Student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni oraz orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.
 4. Ustala się trzy rodzaje stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych:
  1. I stopnia – dla studentów o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. II stopnia – dla studentów o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. III stopnia – dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 5. W przypadku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 wystawiony jest na czas określony, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia W przypadku przedłożenia w ciągu trzech miesięcy od tego terminu zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. Przekroczenie trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w którym przedłożono zaświadczenie.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: