Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych


Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 30 września 2014 r.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
[…]

§ 2

 1. Pomoc materialna dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez Wszechnicę Świętokrzyską na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
 2. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów cudzoziemców, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

§ 3

Z funduszu o którym mowa w § 2 student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. 1) stypendium socjalne,
 2. 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. 4) zapomogę.

[…]
§ 14

 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni, natomiast o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi   we właściwym dziekanacie.
 2. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składają wnioski do 30 września danego roku.
 3. Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1-3 w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przyznane na podstawie wniosków złożonych po terminach określonych zarządzeniem rektora, o ile środki na ten cel nie zostały rozdysponowane. W przypadku posiadania środków, przyznanie stypendium następuje po miesiącu, w którym wpłynął wniosek.

§ 16

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek zainteresowanego studenta.
 3. Student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni oraz orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.
 4. Ustala się trzy rodzaje stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych:
  1. I stopnia – dla studentów o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. II stopnia – dla studentów o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. III stopnia – dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 5. W przypadku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 wystawiony jest na czas określony, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia W przypadku przedłożenia w ciągu trzech miesięcy od tego terminu zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. Przekroczenie trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w którym przedłożono zaświadczenie.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2021 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: