Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Kształcenie studentów będących osobami niepełnosprawnymi


Wyciąg z Regulaminu Studiów

[...]

§ 11

 1. Uczelnia winna zapewnić optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości studentów i realizację praw określonych w ust. 2.
 2. Student ma prawo do:
  1. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  2. otrzymywania nagród i wyróżnień,
  3. uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach naukowych prowadzonych przez Uczelnię,
  4. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  5. uczestniczenia w zajęciach otwartych innych dziedzin nauczania i pozostałych zajęciach Uczelni,
  6. ubiegania się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
  7. korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do 31 października, roku w którym ukończyły te studia. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego określają odrębne przepisy.
  8. korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach.
 3. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
 4. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady niezmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.

[...]

§ 19

 1. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, dziekan na wniosek studenta może:
  1. zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
  2. ustalić indywidualną organizację studiów,
  3. wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
 2. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej
 3. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie podczas zajęć notatek, dziekan może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
 4. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.

[...]

§ 21

 1. Student niepełnosprawny w zależności od rodzaju niepełnosprawności, może złożyć wniosek do dziekana o dokonanie zmiany sposobu składania egzaminu z danego przedmiotu.
 2. W celu zmiany sposobu składania egzaminu dziekan może wobec studenta niepełnosprawnego wydać decyzję, w której może wyrazić zgodę na:
  1. przedłużenie czasu trwania danego egzaminu;
  2. zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
  3. zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
  4. zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  5. uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej
  6. zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
 3. Przepisy określone w ust.1-2 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.

[...]

§ 36

 1. Dopuszcza się możliwość studiowania według indywidualnej organizacji toku studiów w odniesieniu do studentów:
  1. będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej, kadry uniwersjadowej (bez względu na przynależność klubową), sekcji reprezentującej uczelnię w rozgrywkach ligowych,
  2. samodzielnie wychowujących dzieci,
  3. niepełnosprawnych,
  4. mających inne istotne uzasadnienia.
 2. Dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów dostosowaną do szczególnych okoliczności życiowych, w tym dopuścić możliwość jednoczesnej realizacji dwóch semestrów studiów lub poszczególnych zajęć z wyższych lat studiów.
 3. W przypadku wcześniejszej realizacji planu studiów danego semestru (roku), dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu studenta na wyższy semestr (rok).

[...]


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: