Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Kształcenie studentów będących osobami niepełnosprawnymi


Wyciąg z Regulaminu Studiów

[...]

§ 11

 1. Uczelnia winna zapewnić optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości studentów i realizację praw określonych w ust. 2.
 2. Student ma prawo do:
  1. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  2. otrzymywania nagród i wyróżnień,
  3. uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach naukowych prowadzonych przez Uczelnię,
  4. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  5. uczestniczenia w zajęciach otwartych innych dziedzin nauczania i pozostałych zajęciach Uczelni,
  6. ubiegania się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
  7. korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do 31 października, roku w którym ukończyły te studia. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego określają odrębne przepisy.
  8. korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach.
 3. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
 4. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady niezmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.

[...]

§ 19

 1. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, dziekan na wniosek studenta może:
  1. zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
  2. ustalić indywidualną organizację studiów,
  3. wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
 2. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej
 3. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie podczas zajęć notatek, dziekan może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
 4. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.

[...]

§ 21

 1. Student niepełnosprawny w zależności od rodzaju niepełnosprawności, może złożyć wniosek do dziekana o dokonanie zmiany sposobu składania egzaminu z danego przedmiotu.
 2. W celu zmiany sposobu składania egzaminu dziekan może wobec studenta niepełnosprawnego wydać decyzję, w której może wyrazić zgodę na:
  1. przedłużenie czasu trwania danego egzaminu;
  2. zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
  3. zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
  4. zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  5. uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej
  6. zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
 3. Przepisy określone w ust.1-2 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.

[...]

§ 36

 1. Dopuszcza się możliwość studiowania według indywidualnej organizacji toku studiów w odniesieniu do studentów:
  1. będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej, kadry uniwersjadowej (bez względu na przynależność klubową), sekcji reprezentującej uczelnię w rozgrywkach ligowych,
  2. samodzielnie wychowujących dzieci,
  3. niepełnosprawnych,
  4. mających inne istotne uzasadnienia.
 2. Dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów dostosowaną do szczególnych okoliczności życiowych, w tym dopuścić możliwość jednoczesnej realizacji dwóch semestrów studiów lub poszczególnych zajęć z wyższych lat studiów.
 3. W przypadku wcześniejszej realizacji planu studiów danego semestru (roku), dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu studenta na wyższy semestr (rok).

[...]


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2021 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: