Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Uczelniana wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych


Wyposażenie do dyspozycji na miejscu:

 1. Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 7500 (format A3)
 2. Skaner Plustek OpticSlim 2600 (format A4)
 3. Drukarka HP OfficeJet Pro 8100 (format A4)

Wyposażenie uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych:

 1. Zestaw komputerowy:
  • Pakiet rehabilitacyjny IVONA
  • Program Office 2010
  • Klawiatura Cherry High Visibility USB
  • Słuchawki Tracer Mundo TRS-996
  • Głośniki Genius 30W
  • Notebook HP ProBook 450
 2. Dyktafon Cyfrowy Sony
 3. Laptopy z pakietem MS Office PL
 4. Kamera
 5. Aparat fotograficzny
 6. Wózki inwalidzkie
 7. Audiobooki

Regulamin wypożyczalni sprzętu dla studentów niepełnosprawnych we Wszechnicy ŚwiętokrzyskiejPRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

§ 1

 1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać nieodpłatnie studenci będący osobami niepełnosprawnymi.

 2. W związku z funkcjonowaniem wypożyczalni Wszechnica może przetwarzać dane osobowe osób z niej korzystających.
§ 2

 1. Zgoda na wypożyczenie sprzętu bądź skorzystanie z niego na terenie uczelni udzielana jest na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.

 2. Decyzję w sprawie zgody podejmuje Rektor, po uzyskaniu opinii koordynatora.

 3. Z drukarek bądź skanera osoba niepełnosprawna może skorzystać jedynie na terenie uczelni.

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU

§ 3

 1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wypożyczyć sprzęt osobiście, okazując ważną zgodę na wypożyczenie.

 2. Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo wypożyczyć sprzęt na okres jednego semestru.

 3. Wypożyczający wypełnia czytelnie kartę wypożyczenia i sygnuje ją własnoręcznym podpisem, oddzielnie dla każdej pozycji.

 4. W momencie wypożyczenia sprzętu, Wypożyczający bierze odpowiedzialność za ich stan i termin zwrotu.

 5. Termin zwrotu, na wniosek zainteresowanego, może być przedłużony, jednak nie dłużej niż do roku akademickiego.

 6. Wypożyczenie można prolongować osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.

§ 4

 1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Uczelnia stosuje następujące sankcje:
  • – indywidualne upomnienia telefoniczne i listowne,
  • – wstrzymanie wypożyczeń na okres równy okresowi opóźnienia,
  • – w przypadkach szczególnych – pozbawienie Wypożyczającego prawa korzystania z wypożyczalni.

 2. Osoby nieprzestrzegający terminu zwrotu wypożyczonego sprzętu nie mogą korzystać z następnych wypożyczeń do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Uczelni.

§ 5

 1. Zwrot sprzętu może nastąpić poprzez osobę trzecią, a w uzasadnionych przypadkach poprzez wysłanie pocztą. Termin zwrotu jest równoznaczny z datą wysyłki.

 2. Ze względu na konieczność dokonywania corocznej inwentaryzacji w okresie wakacji, termin zwrotu wypożyczonego sprzętu zgodny jest z terminem ostatniego zjazdu studiów niestacjonarnych.

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE SPRZĘTU

§ 6

 1. Wypożyczający ma obowiązek dbać o wypożyczony sprzęt.

 2. Wypożyczający obowiązany jest do sprawdzenia stanu użytkowanego lub wypożyczanego sprzętu i do natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń pracownikowi Uczelni, pod rygorem obciążenia go odpowiedzialnością za uszkodzenia.

 3. Zagubienie lub zniszczenie sprzętu Wypożyczający zgłasza koordynatorowi. W terminie jednego miesiąca zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub jego odpowiednik o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. W przypadku braku możliwości dostarczenia zagubionego bądź zniszczonego sprzętu wpłaca na konto Uczelni kwotę ustaloną przez Rektora.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7

 1. Wypożyczający ma prawo zgłaszać koordynatorowi ds. osób niepełnosprawnych wnioski dotyczące zasad udostępniania, trybu pracy, sprzętu brakującego w wypożyczalni itp.

 2. Kończąc okres zatrudnienia lub studiów, należy przedstawić w odpowiedniej komórce organizacyjnej uczelni kartę obiegową z potwierdzeniem o uregulowaniu wszelkich zobowiązań w&nb stosunku do wypożyczalni.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2021 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: