Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Uczelniana wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych


Wyposażenie do dyspozycji na miejscu:

 1. Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 7500 (format A3)
 2. Skaner Plustek OpticSlim 2600 (format A4)
 3. Drukarka HP OfficeJet Pro 8100 (format A4)

Wyposażenie uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych:

 1. Zestaw komputerowy:
  • Pakiet rehabilitacyjny IVONA
  • Program Office 2010
  • Klawiatura Cherry High Visibility USB
  • Słuchawki Tracer Mundo TRS-996
  • Głośniki Genius 30W
  • Notebook HP ProBook 450
 2. Dyktafon Cyfrowy Sony
 3. Laptopy z pakietem MS Office PL
 4. Kamera
 5. Aparat fotograficzny
 6. Wózki inwalidzkie
 7. Audiobooki

Regulamin wypożyczalni sprzętu dla studentów niepełnosprawnych we Wszechnicy ŚwiętokrzyskiejPRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

§ 1

 1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać nieodpłatnie studenci będący osobami niepełnosprawnymi.

 2. W związku z funkcjonowaniem wypożyczalni Wszechnica może przetwarzać dane osobowe osób z niej korzystających.
§ 2

 1. Zgoda na wypożyczenie sprzętu bądź skorzystanie z niego na terenie uczelni udzielana jest na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.

 2. Decyzję w sprawie zgody podejmuje Rektor, po uzyskaniu opinii koordynatora.

 3. Z drukarek bądź skanera osoba niepełnosprawna może skorzystać jedynie na terenie uczelni.

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU

§ 3

 1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wypożyczyć sprzęt osobiście, okazując ważną zgodę na wypożyczenie.

 2. Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo wypożyczyć sprzęt na okres jednego semestru.

 3. Wypożyczający wypełnia czytelnie kartę wypożyczenia i sygnuje ją własnoręcznym podpisem, oddzielnie dla każdej pozycji.

 4. W momencie wypożyczenia sprzętu, Wypożyczający bierze odpowiedzialność za ich stan i termin zwrotu.

 5. Termin zwrotu, na wniosek zainteresowanego, może być przedłużony, jednak nie dłużej niż do roku akademickiego.

 6. Wypożyczenie można prolongować osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.

§ 4

 1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Uczelnia stosuje następujące sankcje:
  • – indywidualne upomnienia telefoniczne i listowne,
  • – wstrzymanie wypożyczeń na okres równy okresowi opóźnienia,
  • – w przypadkach szczególnych – pozbawienie Wypożyczającego prawa korzystania z wypożyczalni.

 2. Osoby nieprzestrzegający terminu zwrotu wypożyczonego sprzętu nie mogą korzystać z następnych wypożyczeń do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Uczelni.

§ 5

 1. Zwrot sprzętu może nastąpić poprzez osobę trzecią, a w uzasadnionych przypadkach poprzez wysłanie pocztą. Termin zwrotu jest równoznaczny z datą wysyłki.

 2. Ze względu na konieczność dokonywania corocznej inwentaryzacji w okresie wakacji, termin zwrotu wypożyczonego sprzętu zgodny jest z terminem ostatniego zjazdu studiów niestacjonarnych.

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE SPRZĘTU

§ 6

 1. Wypożyczający ma obowiązek dbać o wypożyczony sprzęt.

 2. Wypożyczający obowiązany jest do sprawdzenia stanu użytkowanego lub wypożyczanego sprzętu i do natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń pracownikowi Uczelni, pod rygorem obciążenia go odpowiedzialnością za uszkodzenia.

 3. Zagubienie lub zniszczenie sprzętu Wypożyczający zgłasza koordynatorowi. W terminie jednego miesiąca zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub jego odpowiednik o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. W przypadku braku możliwości dostarczenia zagubionego bądź zniszczonego sprzętu wpłaca na konto Uczelni kwotę ustaloną przez Rektora.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7

 1. Wypożyczający ma prawo zgłaszać koordynatorowi ds. osób niepełnosprawnych wnioski dotyczące zasad udostępniania, trybu pracy, sprzętu brakującego w wypożyczalni itp.

 2. Kończąc okres zatrudnienia lub studiów, należy przedstawić w odpowiedniej komórce organizacyjnej uczelni kartę obiegową z potwierdzeniem o uregulowaniu wszelkich zobowiązań w&nb stosunku do wypożyczalni.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: