Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych


 1. Pomoc kandydatom na studia będącym osobami niepełnosprawnymi podczas procesu rekrutacji na studia,
 2. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnością,
 3. monitorowanie potrzeb i liczby studentów z  niepełnosprawnością i udzielanie im porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów,
 4. pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
 5. zapewnianie w miarę możliwości dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością,
 6. informowanie o wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym finansowej,
 7. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym w organizacji praktyk zawodowych,
 8. udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami z niepełnosprawnością,
 9. organizowanie i udział w konferencjach warsztatach, seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności,
 10. aktywizacja studentów niepełnosprawnych poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu społeczności akademickiej uczelni,
 11. udział w pracach Uczelnianej komisji ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie określania potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych
 12. promowanie uczelni jako instytucji przyjaznej osobom z  niepełnosprawnością, w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w uczelni osób z niepełnosprawnością),
 13. działania na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, również z potencjalnymi pracodawcami, doradcami zawodowymi itp.
 14. współpraca z samorządami i organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnością,
 15. przygotowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej uczelni, dotyczących praw i form wsparcia studentów z niepełnosprawnością, terminów dyżurów koordynatora itd.
 16. reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami uczelni,
 17. przedkładanie Rektorowi corocznego sprawozdania z podejmowanych działań w terminie do dnia 30 września.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: