Home
Godło Polski
Home  English version                          Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach                       

Aktualności

Zaproszenie na wykład z zakresu psychologi i edukacji

Ostatnia aktualizacja 14 marca 2014 r.

Zajęcia w Areszcie Śledczym

Ostatnia aktualizacja 07 kwietnia 2014 r.

Studenci kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna i sądowa (studia I stopnia), resocjalizacja i profilaktyka społeczna (studia II stopnia) oraz członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego Wszechnicy Świętokrzyskiej od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. realizowali część zajęć dydaktycznych objętych programem kształcenia na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach. Cykl spotkań odbył się w ramach porozumienia zawartego między uczelnią i placówką penitencjarną. Opiekunem grup studenckich ze strony Wszechnicy była dr Eliza Mazur, natomiast ze strony Aresztu Śledczego zastępca dyrektora ppłk Krzysztof Czekaj.

Celem zajęć było przede wszystkim zapoznanie studentów z organizacją przyjęć osadzonych do aresztu śledczego, porządkiem wewnętrznym zakładu, zasadami rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych, zasadami udzielania pomocy postpenitencjarnej oraz metodami i technikami pracy w instytucji typu zamkniętego. Na terenie Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo studenci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych ze skazanymi, realizującymi ideę twórczej resocjalizacji. Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk udzielił wsparcia finansowego na zakup materiałów potrzebnych do wykorzystania arteterapii jako metody wspomagającej resocjalizację.

zobacz

Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej
honorowo oddawali bezcenny lek, jakim jest krew

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2014 r.

"Twoja krew − moje życie"

5 kwietnia 2014 r. studenci i pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej, a także okoliczni mieszkańcy uczestniczyli w poborze krwi zorganizowanym przez uczelnię wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach. W wyniku akcji udało się pozyskać prawie 7 litrów krwi. Życiodajny lek oddało piętnastu krwiodawców.

Akcja zorganizowana przed budynkiem uczelni była szeroko propagowana przez władze uczelni oraz nauczycieli akademickich i spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów. Rektor uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest niesienie bezinteresownej pomocy i dzielenie się drogocennym darem, jakim jest krew. – Pamiętajmy, że jest to lek ratujący życie, którego niczym nie można zastąpić. Jedynym źródłem są ludzie. Oddając krew ratujemy zdrowie i życie drugiego człowieka – podkreślił JM Rektor, dziękując wszystkim krwiodawcom za aktywny udział w akcji.

Stanisław Dzikowski, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach, który był współorganizatorem akcji, wyraził uznanie dla osób, które dołączają do licznej rzeszy krwiodawców i bezinteresownie oddają cząstkę siebie potrzebującym. – Przeprowadzona akcja była pierwszą z zaplanowanych poborów krwi na terenie Wszechnicy Świętokrzyskiej – poinformował prezes Dzikowski – Kolejny odbędzie się w sobotę, 10 maja br. Wszystkich zainteresowanych honorowym oddaniem krwi serdecznie zapraszamy od godziny 8.30 na parking przez budynkiem Wszechnicy Świętokrzyskiej przy ul. E. Orzeszkowej 15 w Kielcach.

Jak przygotować się do oddania krwi?

 • W dniu oddania krwi kandydat na dawcę powinien:
  • być wyspanym i wypoczętym,
  • być zdrowy, nie może posiadać objawów przeziębienia (np. katar, kaszel, opryszczka),
  • spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem),
  • być wyspanym i wypoczętym,
  • ograniczyć palenie papierosów (2 godziny przed oddaniem krwi obowiązuje zakaz palenia),
  • nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Przed oddaniem krwi wskazane jest wypić ok. 0,5 l płynów (woda mineralna, sok, herbata).

Do miejsca poboru krwi dawca krwi powinien zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem, stwierdzającym tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania.

zobacz

Możliwości i bariery readaptacji społecznej osób wykluczonych i nieprzystosowanych społecznie

Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2014 r.

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w siedzibie uczelni, na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym odbyło się Seminarium Naukowe nt. Możliwości i bariery readaptacji społecznej osób wykluczonych i nieprzystosowanych społecznie. Organizatorem Seminarium była Katedra Resocjalizacji oraz Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Seminarium otworzył JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, głos zabrała również Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka, Kierownik Katedry Resocjalizacji prof. dr hab. Irena Pospiszyl oraz opiekun Naukowego Koła Penitencjarnego dr Eliza Mazur.

Wśród zaproszonych gości udział w Seminarium wzięli: mgr ppłk. Krzysztof Czekaj z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach, mgr Szymon Baumel Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dobromyślu, mł. insp. dr Waldemar Cisowski Komendant Powiatowej Policji w Końskich, a także certyfikowani terapeuci ds. uzależnień: mgr Iwona Mazur i mgr Anna Chojnecka, na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałegach oraz „San Damiano” . Ponadto prelekcje wygłosili przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej – kurator zawodowy mgr Sylwia Derela, kierownicy i wychowawcy klubów młodzieżowych „Młoda Strefa” działających przy Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie w Kielcach oraz nauczyciele akademiccy.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń praktyków zaangażowanych bezpośrednio w proces resocjalizacji i readaptacji społecznej osób niedostosowanych społecznie oraz przedstawicieli nauki prowadzących badania dotyczące skuteczności oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych stosowanych wobec osób nieprzystosowanych społecznie.

zobacz

Wystawa książki biblioterapeutycznej

Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2014 r.

Od dnia 4 kwietnia 2014 r. w holu pawilonu A (obok biblioteki) prezentowana jest wystawa książki biblioterapeutycznej.

Prezentowane prace wykonane zostały przez studentów III roku Pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z arteterapią na zaliczenie przedmiotu Biblioterapia, pod kierunkiem mgr Aldony Gorlowskiej

zobacz

Wizyta w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie

Ostatnia aktualizacja 2 kwietnia 2014 r.

31 marca 2014 r. pracownicy naszej uczelni gościli w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie, prezentując ofertę edukacyjną Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz zachęcając maturzystów do podjęcia studiów. Dr Katarzyna Palka, dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego podkreśliła szczególne znaczenie kształcenia w zakresie języka angielskiego, którego dobra znajomość jest obecnie wymogiem koniecznym na rynku pracy. Dr Monika Łodej oraz dr Sylwester Łodej, nauczyciele akademiccy, prowadzący na co dzień zajęcia ze studentami filologii angielskiej, zorganizowali dla uczniów szkoły warsztaty z języka angielskiego. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem maturzystów, przygotowujących się aktualnie do egzaminu dojrzałości z tego języka. Szczerą radość z uzyskanych nagród wywołał konkurs z wiedzy o sportowcach studiujących we Wszechnicy, zorganizowany przez mgr. Marka Dutkiewicza, głównego specjalistę

Obowiązkowe obozy letnie

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2014 r.

Informacja dotyczy studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Proszę zapoznać się z treścią ogłoszenia

Sześciolatki nie dają rady...

Ostatnia aktualizacja 21 marca 2014 r.

Z badań profesora Konarzewskiego wynika, że uczniowie wcześniej zaczynający naukę mają gorsze wyniki i jego zdaniem nie należy zmuszać do nauki w szkole dzieci, które sześciu lat jeszcze nie skończyły.

czytaj cały artykuł

Turniej szachowy rozegrany

Ostatnia aktualizacja 15 marca 2014 r.

W dniu 15 marca 2014 r., odbyła się kolejny turniej szachowy o Puchar Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka.

W turnieju startowali studenci, absolwenci pracownicy uczelni oraz członkowie ich rodzin.

Uczestnicy walczyli na dystansie 7. rund. Najlepszym, podobnie jak w roku ubiegłym okazał się student II r. studiów magisterskich, kierunek Wychowanie fizyczne – Łukasz Łukomski, który odniósł komplet zwycięstw wyprzedzając kolegów z roku Grzegorza Żurka oraz Wiesława Janika.

Niespodzianką całego turnieju było zajęcie V miejsca przez 8-letniego Kubę Ostrowskiego syna wykładowczyni Wszechnicy Świętokrzyskiej dr. Agnieszki Walendzik-Ostrowskiej, który wyprzedził m. innymi startującego również w turnieju swojego tatę.

Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał puchar JM Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka. Ponadto pierwsza trójka otrzymała nagrody rzeczowe w postaci albumów o tematyce przyrodniczo-turystycznej.

Uhonorowany został również okolicznościowym albumem najmłodszy uczestnik turnieju wcześniej już wspomniany 8-letni Kuba Ostrowski.

Zapraszamy na fotorelację

Stypendia dla młodzieży z Winnicy studiującej w Kielcach

Ostatnia aktualizacja 11 marca 2014 r.

Wszechnica Świętokrzyska już od wielu lat zaprasza na studia absolwentów szkół średnich i wyższych nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Obcokrajowcy, którzy zainteresowani są podjęciem u nas kształcenia, mogą rozpocząć naukę na studiach I stopnia na kierunkach: pedagogika, filologia angielska, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia, a także na studiach magisterskich w zakresie pedagogiki, wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji.

Do podjęcia studiów na kieleckich uczelniach zachęcają cudzoziemców także lokalne władze. Kieleccy radni podjęli uchwałę umożliwiającą przyznanie pomocy materialnej dla absolwentów szkół średnich i wyższych z ukraińskiej Winnicy, którzy zdecydują się na naukę w Kielcach, również we Wszechnicy Świętokrzyskiej. Młodzież z Winnicy – miasta partnerskiego Kielc – może ubiegać się o przyznanie specjalnych stypendiów z budżetu naszego miasta. Warunkiem uzyskania stypendium będzie podjęcie studiów stacjonarnych w wybranej uczelni, terminowe zaliczenie roku akademickiego oraz złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Kielce prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania).

Explore The World

Ostatnia aktualizacja 11 marca 2014 r.

Greece Experience – Europejski Projekt Wakacyjnych płatnych praktyk dla uczniów i studentów w Hotelach na Wyspie Greckiej.

Zobacz więcej

Kurs PNF podstawowy (Basic)

Ostatnia aktualizacja 24 luty 2014 r.

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” oraz Ośrodek Rehabilitacji „DAR-MEDICA” w Kielcach zaprasza na kurs PNF podstawowy (Basic) obejmujący 100 godzin lekcyjnych i składający się z dwóch części.

Kursy PNF organizowane przez naszą firmę pozwolą Państwu na dołączenie do grona terapeutów pracujących tą metodą. Wystawiane certyfikaty mają akredytacje międzynarodowych stowarzyszeń i tym samym są uznawane na całym świecie.

Szkolenie jest adresowane do osób posiadających dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza.

Część I - trwa 5 dni (od 17-03-2014 r. do 21-03-2014 r.)i wprowadza do koncepcji PNF. Naucza zasad głównych, wzorców ruchowych dla tułowia kończyn górnych i dolnych oraz technik stosowanych w metodzie PNF. Na kursie przeprowadzane są przez instruktora wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem.

Część II - trwa 5 dni i obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analizę biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń. W trakcie tej części przez 4 dni kursanci będą mieli możliwość pracować z pacjentem pod nadzorem instruktora.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF. Certyfikat ten honorowany jest przez IPNFA (uznawany w większości krajów świata).

Szkolenie poprowadzi certyfikowany instruktor PNF – P. Monika Piwnicka - Chudzińska - Warszawa, Basic Instruktor, Specjalizacja w PNF - Neurologia, Ortopedia.

KOSZT KURSU: 2950 zł. (cena zawiera 23% VAT) - w cenie skrypt oraz catering.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA : 16

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc kierując pod nw. adres, fax, e-mail powyższe zgłoszenie:
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
tel. 502-008-465, tel/fax 41 301-00-25 lub
e-mail:thetakielce@wp.pl,
www.thetakielce.pl

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2013 Wszechnica Świętokrzyska
webmaster: