Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Oferta skierowana jest do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi, które określa kierunek ukończonych studiów wyższych.

Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Obejmuje on m.in. zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki ogólnej, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, teorii i historii wychowania, a także pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do właściwego rozplanowania zajęć, organizacji procesu dydaktycznego, nauczania i wychowania oraz prowadzenia dokumentacji. W programie studiów uwzględniono również praktykę zawodową. Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Czas trwania:

3 semestry (500 godz., w tym 150 godz. praktyki pedagogicznej).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja