Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

STUDIA PODYPLOMOWE


W roku akademickim 2017/2018 uczelnia prowadzi nabór na następujące studia podyplomowe:

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

 1. Kandydaci na studia podyplomowe dokonują obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.ws.edu.pl
  Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!
 2. Następnie osobiście składają w siedzibie uczelni komplet wymaganych dokumentów, tj.:
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego wraz z suplementem (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, tj. certyfikat FCE, TOEFL, IELIS (dotyczy kandydatów na studia Wczesne nauczanie języka angielskiego),
  • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej (dotyczy kandydatów na studia Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną).
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu),
 3. Osoby przyjęte na studia podpisują z uczelnią umowę o świadczeniu usług edukacyjnych.
 4. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 5. Studia podyplomowe zostana uruchomione w momencie zebrania się minimalnej liczby kandydatów (ok. 25 osób).
  W przypadku decyzji rektora o uruchomieniu studiów podyplomowych przy udziale mniejszej liczby uczestników, wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne może ulec zmianie.
 6. Ważne terminy:
  • rekrutacja elektroniczna trwa przez cały rok akademicki,
  • składanie dokumentów:
   • dla studiów rozpoczynających się 1 października 2017 r.:
    od 14 kwietnia do 31 października 2017 r.
    Uwaga: Kandydaci na studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego proszeni są o złożenie kompletu wymaganych dokumentów najpóźniej do 6 października 2017 r.
   • dla studiów rozpoczynających się 1 lutego 2018 r.:
    od 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  • w przypadku niewyczerpania limitów miejsc rekrutacja zostanie przedłużona.

Opłaty

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!

Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 uiszczają opłatę czesnego, która wynosi:

 • w przypadku studiów 3-semestralnych:
  2800 zł za cały cykl kształcenia, płatną w trzech ratach:
  • I rata 1000 zł,
  • II rata 900 zł,
  • III rata 900 zł,
 • w przypadku studiów 2-semestralnych:
  2500 zł za cały cykl kształcenia, płatną w dwóch ratach:
  • I rata 1250 zł,
  • II rata 1250 zł,

Czesne należy przekazywać na indywidualne konto słuchacza, przyporządkowane podczas rejestracji elektronicznej.


Promocyjne zniżki dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej:
 • aktualni studenci studiów II stopnia – opłata niższa o 50%,
 • absolwenci – opłata niższa o 25%.

Kwoty czesnego słuchacze przekazują w następujących terminach:

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 października 2017 r.

 • za I semestr – do 5 listopada 2017 r.
 • za II semestr – do 5 maja 2018 r.
 • za III semestr – do 5 listopada 2018 r. (dotyczy studiów 3-semestralnych)

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 lutego 2018 r.

 • za I semestr – do 5 lutego 2018 r.
 • za II semestr – do 5 września 2018 r.
 • za III semestr – do 5 lutego 2019 r. (dotyczy studiów 3-semestralnych)