Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

III KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2018 r.

27 stycznia 2017 r., dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, we Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się III Konferencja naukowo-metodyczna na temat: Sztuka (w) edukacji – edukacja (w) sztuce. Przykłady dobrych praktyk,. Patronat nad konferencją objęli: Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Gizy oraz członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanitas”.

Wszystkich przybyłych na spotkanie powitała, w imieniu Rektora Wszechnicy oraz własnym, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska. Otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Teresa Giza, zwracając uwagę na praktyczne zastosowanie sztuki w edukacji i profilaktyce.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania cennych wystąpień, łączących teorię z działalnością praktyczną. Wśród prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się bowiem przedstawiciele wielu instytucji, którzy na co dzień wykorzystują sztukę w pracy ze swoimi podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Konferencja miała swój międzynarodowy akcent w postaci wystąpienia dr Lenki LipárovejUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystricy.

Jako pierwsza głos zabrała mgr Małgorzata Serwicka Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Małymi Krokami" w Starachowicach. Omówiła ona edukacyjną rolę mangi w kulturze japońskiej oraz jej praktyczne zastosowanie w działalności edukacyjnej w naszym kraju. Tę samą instytucję reprezentował mgr Konrad Mazur, który, opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym, przedstawił sposoby wykorzystania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym. Podobne zagadnienia poruszyła mgr Katarzyna Raczyńska ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Na przykładzie konkretnych zaburzeń prelegentka omówiła zastosowanie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Kontynuacją tej tematyki było wystąpienie mgr Anety Chynek oraz mgr Anny Szemraj Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, przybliżające teoretyczno-praktyczne aspekty Sztuki „ART brut” i jej wykorzystanie w pracy z wychowankami placówki.

Mgr Hanna ŚwiętnickaTeatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach przedstawiła możliwości wykorzystania sztuki w komunikacji interpersonalnej z młodym pokoleniem. Zaprezentowała autorski spektakl „Sztuka latania” oraz omówiła etapy jego przygotowania z młodzieżą. Projekt był realizowany w siedmiu szkołach na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Dr Agnieszka Skorupa oraz mgr Michał BrolUniwersytetu Śląskiego w Katowicach zainteresowali słuchaczy zastosowaniem filmu w działaniach profilaktycznych na przykładzie projektu profilaktyki HIV/AIDS. Natomiast znaczenie teatru w pracy terapeutycznej przedstawiły absolwentki Wszechnicy mgr Iwona Kasztan oraz mgr Ewelina Zimna z Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach.

Mgr Katarzyna Śmiłowska ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przybliżyła praktyczne zastosowanie arteterapii w pracy profilaktycznej na podstawie własnej działalności zawodowej.

Znaczący był udział studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w naszej uczelni. Ewa Sorbian, będąca jednocześnie animatorem w Młodzieżowym Dom Kultury w Kielcach poruszyła zagadnienie roli teatru w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Katarzyna Załęska, Kamila Drozdowska oraz Monika Rosół omówiły formy spędzania czasu wolnego przez osoby w wieku poprodukcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i tańca. Przykładem takiej działalności są zespoły: Zespół Pieśni i Tańca oraz Zespół Śpiewaczy „Bochenianki” działające w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Małogoszczu. Wystąpienie zostało wzbogacone przez prezentację strojów i występów seniorów z tej miejscowości. Mgr Kamila Kamińska, Wioletta Kamińska, Anna Piłat-Augustyn oraz Robert Popek zaprezentowali jedną z form aktywności dla osób 50+ realizowaną przez Kino FENOMEN działające w Wojewódzkim Dom Kultury w Kielcach. Autorzy zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników tej akademii filmowej.

Zagadnienie rozwijania i wzmacniania kompetencji społecznych przez aktywność twórczą i artystyczną omówiły mgr Renata Kopyś, pedagog z  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz mgr Justyna Pawelec Ośrodka Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach. Związek zachodzący pomiędzy sztuką a wychowaniem przedstawił mgr Łukasz Gądek, kierownik Centrum Świetlic Podwórkowych ZHP w Jędrzejowie. Nowe podejście do metodyki edukacji plastycznej na etapie wczesnoszkolnym omówiła doc. dr Jolanta Gabzdyl Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Strategie w edukacji twórczości zaprezentowała mgr. Lenka Lipárová PhDUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystricy.

Dr Katarzyna Palka z Wszechnicy Świętokrzyskiej zaprezentowała realizację twórczej rekreacji i twórczej gimnastyki w edukacji wczesnoszkolnej w Hiszpanii. Mgr Katarzyna JurczyńskaGminnego Ośrodka Kultury „Sokół" w Czerwonaku przedstawiła praktyczne zastosowanie pantominy w procesie rozwijania uzdolnień artystycznych podczas zajęć teatralnych. Natomiast mgr Wiesława Barcicka, wykładowca z naszej uczelni, przybliżyła praktyczne wykorzystanie muzykoterapii w pracy z jednostką. Mgr Kamila Kamińska, pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, omówiła nowe możliwości wyszukiwania materiałów w zbiorach, między innymi z zakresu terapii sztuką.

Podsumowaniem konferencji był krótki spektakl „Jasełka” zaprezentowany przez pacjentów Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Autorką i reżyserem była mgr Iwona Kasztan.

Moderatorami spotkania były dr Renata Kowal, dr Eliza Mazur oraz dr Katarzyna Palka. Podjęta tematyka, a przede wszystkim praktyczny wymiar konferencji, który ma ścisły związek z przyjętym w uczelni profilem kształcenia, spowodowały, że sala konferencyjna wypełniona była do ostatniego miejsca, głównie przez studentów kierunku pedagogika.

Wartościowe uzupełnienie konferencji stanowiły towarzyszące jej wystawy tematyczne. Zaprezentowano prace plastyczne wykonane przez podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, osadzonych z Aresztu Śledczego w Kielcach oraz pacjentów Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Mgr Aldona Gorlowska, pracownik biblioteki Wszechnicy Świętokrzyskiej, przygotowała wystawę książek nt. Sztuka (w) edukacji – edukacja (w) sztuce.


Szczegółowy program konferencji


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: