Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Konferencja naukowa pt.
Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. Przykłady dobrych praktyk

Ostatnia aktualizacja 12 lutego 2017 r.

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji <strong>prof. dr hab. Teresa Giza</strong>

27 stycznia 2017 roku, dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, w siedzibie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się II Konferencja naukowa na temat: Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. Przykłady dobrych praktyk. Patronat nad konferencją objęli: Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach płk dr Krzysztof Czekaj oraz Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego mgr Małgorzata Nowobilska-Stanios. Seminarium zorganizowali pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Gizy oraz członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego, Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanitas” i Międzywydziałowej Sekcji Wolontariatu Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Przybyłych na seminarium prelegentów i uczestników w imieniu Rektora Wszechnicy oraz własnym, powitała Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka. Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji prof. dr hab. Teresa Giza dokonała otwarcia konferencji, podkreślając ważność poruszanych zagadnień.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się praktycy zajmujący się profilaktyką, terapią i pracą resocjalizacyjną, zarówno w warunkach instytucjonalnych, jak i w środowisku otwartym z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Dyskusje w gronie naukowców i praktyków nawiązywały do zagadnień marginalizacji i wykluczenia społecznego jako ważnego zagadnienia powiązanego ze społeczną readaptacją jednostek. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać niezwykle wartościowych i cennych wystąpień, spośród których warto wymienić prelekcje przedstawicieli Aresztu Śledczego w Kielcach: jego wicedyrektora, mjr. Andrzeja Chrobota, który omówił środki oddziaływania penitencjarnego na przykładzie reprezentowanej przez siebie placówki oraz mjr Agnieszki Pytlasińskiej, zastępcy kierownika działu penitencjarnego, która przedstawiła problem zatrudnienia skazanych oraz znaczenia pracy w resocjalizacji. Z kolei podinsp. Aneta Litwin, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, przybliżyła rolę i zadania Policji w profilaktyce i prewencji demoralizacji i niedostosowania społecznego.

Wykłady pozostałych prelegentów wzbudziły równie duże zainteresowanie słuchających. I tak: mgr Katarzyna Śmiłowska ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach wraz z mgr Joanną Kowalską, zastępcą dyrektora Teatru Aktora i Lalki KUBUŚ w Kielcach, wygłosiły referat nt. Wspieranie więzi rodzinnych w systemie penitencjarnym na przykładzie projektu „Teatr MAMA TATA I JA”. Autorki przybliżyły wizję programu, którego celem było nabywanie lub doskonalenie przez skazanych umiejętności pełnienia ważnych ról społecznych. Program adresowany był zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, którzy są rodzicami i dotychczas nie utracili władzy rodzicielskiej. Program realizowany był od kwietnia do grudnia 2016 r.). Z kolei mgr Katarzyna Bednarczykmgr Łukasz Dziopa z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie przybliżyli metody pracy resocjalizacyjnej z podopiecznymi nawiązując do metod twórczej resocjalizacji. Prelegenci opowiedzieli nt. filmu i jego roli w pracy z młodzieżą niedostosowaną oraz przybliżyli efekty Koła multimedialnego działającego w Ośrodku. Szczególne emocje wśród zebranych wywołał występ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy zaprezentowali własne utwory w rytmie hip-hopu, będące efektem pracy w ramach Koła multimedialnego. Metodę twórczej resocjalizacji przybliżyła także dr Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która opowiedziała o roli wsparcia edukacyjno-wychowawczego w procesie resocjalizacji nieletnich na przykładzie programu „Drogowskaz życiowy”, jak i wystąpienie mgr Wiesławy Barcickiej z Wszechnicy Świętokrzyskiej, która przybliżyła praktyczne zastosowanie muzykoterapii w resocjalizacji dorosłych. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły wystąpienia mgr Iwony Mazur ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz mgr Justyny Pawelec z Ośrodka dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Pałęgach, które przybliżyły współpracę z rodzinami w leczeniu uzależnień na przykładzie XII Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii oraz Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Pałęgach wspomagając się doświadczeniami z pracy w charakterze terapeuty oraz psychologa w Ośrodku. Tematykę roli terapii w resocjalizacji podjęła również mgr Iwona Kasztan z Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO” w Chęcinach, która przybliżyła metodę społecznościową, jako wiodącą formę pracy z osobami uzależnionymi. Silne emocje wśród zebranych wywołało spotkanie z podopieczną „SAN DAMIANO”, która z niezwykłą szczerością opowiedziała o swoich przeżyciach i doświadczeniach z czasów, kiedy była uzależniona od narkotyków. Jej opowieść wywołała wśród słuchaczy ogromne wzruszenie, a niekiedy nawet łzy.

Celem konferencji było zorganizowanie spotkania z osobami, które z omawianymi problemami mają do czynienia w codziennej pracy. Jednak w seminarium wzięli również udział pracownicy naukowi z ośrodków: krakowskiego i kieleckiego. Dr Maria Brodzikowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prezes Stowarzyszenia „Jeden Świat”, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na rolę sportu w resocjalizacji nieletnich. Podobny temat poruszyła też Aleksandra Orowicz, bramkarka Korona Handball Kielce Sport, która przybliżyła znaczenie rekreacji jako jednej z form oddziaływania resocjalizacyjnego. Dr Edyta Laurman-Jarząbek z Akademii „Ignatianum” w Krakowie, koordynator Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, opowiedziała na temat poradnictwa okołotestowego HIV i jego roli w profilaktyce zakażeń wertykalnych. W konferencji poruszono również aspekt profilaktyki zachowań problemowych, który omówił mgr Mateusz Rytuba ze Stowarzyszenia SIEMACHA, Siemacha Spot w Kielcach.

Podjęta tematyka, ale przede wszystkim praktyczny wymiar konferencji spowodowały, że sala konferencyjna wypełniona była do ostatniego miejsca, głównie przez studentów kierunku pedagogika.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: