Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
ERASMUS+
O programie ERASMUS+
Erasmus charter for higher education 2014-2020
Deklaracja Polityki Erasmusa+ we Wszechnicy Świętokrzyskiej na lata 2014-2020
Erasmus+ Policy Statement 2014-2020 The Holy Cross University
Partners institutions
ERASMUS
EXCHANGE PROGRAMME
Wyniki naboru na studia w ramach programu Erasmus+
Koordynatorzy
Course catalogue
ERASMUS+
for students:
Informacje dla studentów
Zasady rekrutacji
Application forms
Procedura aplikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
ERASMUS+
for staff members:
Informacja dla pracowników uczelni
Zasady rekrutacji
Application forms
Relacje uczestników
Relacje z pobytów
Relacje z wizyt gości

Deklaracja Polityki Erasmus+ we Wszechnicy Świętokrzyskiej na lata 2014-2020

Wszechnica Świętokrzyska jest uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na poziomie licencjackim i magisterskim.

Aktualnie na dwóch wydziałach: Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Wychowania Fizycznego i Turystyki oferujemy kształcenie na poziomie licencjackim na kierunkach: pedagogika, wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia. Proponujemy też studia II stopnia (magisterskie) na pedagogice oraz wychowaniu fizycznym.

Oferta edukacyjna Wszechnicy uzupełniona jest o propozycję studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, związanych merytorycznie z kierunkami studiów I i II stopnia.

Misją uczelni jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr, wyróżniających się profesjonalizmem, które znajdują zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych, klubach sportowych, policji, służbie więziennej, straży granicznej czy też w szpitalach. Nasi absolwenci to kreatywni i przedsiębiorczy ludzie zasilający gospodarkę lokalną, ogólnopolską i międzynarodową. Coraz częściej znajdują zatrudnienie poza granicami kraju, a swoją wiedzą i umiejętnościami wzbogacają inne narody i państwa.

Uczelnia realizuje nowoczesny program studiów, dostosowywany do zmieniających się wymogów rynku pracy. Zapewniając wysoki poziom kształcenia, któremu równocześnie towarzyszy aplikacyjność, stara się tworzyć warunki do rozwoju nowoczesnych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Jednym z ważnych zadań, czy też elementów misji uczelni jest kształtowanie tolerancyjnych postaw członków naszej społeczności, charakteryzujących się szacunkiem dla innych przekonań, ideologii, religii i poglądów, gotowych do pełnienia obowiązków w pluralistycznym społeczeństwie obywatelskim.

Wszechnica Świętokrzyska traktuje udział w programie Erasmus+ jako swój wkład i wsparcie procesu budowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. O tym, że idea europejskości jest realizowana świadczy m. in. treść aktu ślubowania składanego przez nowo przyjętych studentów, którzy będą „jako Polak i Europejczyk pamiętać o obowiązkach względem społeczeństwa i środowiska”. Uczelnia współpracuje zarówno z członkami Unii Europejskiej, jak też z krajami spoza Wspólnoty. Uczelnia koncentruje się na bezpośredniej współpracy między wydziałami i naukowcami, którzy mają podobne zainteresowania badawcze i dydaktyczne. Zgodnie z tym celem, Wszechnica Świętokrzyska zamierza skoncentrować swoje działania w ramach programu Erasmus+ na mobilności studentów i pracowników (zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracyjnych).

Czynnikiem decydującym o doborze zagranicznych partnerów są wspólne kierunki kształcenia, podobne cele oraz misje badawcze.

Partnerzy Wszechnicy pochodzą z różnych środowisk geograficznych i kulturowych. Zapewnia to lepsze zrozumienie systemów edukacyjnych w Europie i ich wartości. Wszechnica nie tylko utrzymuje więzi z najbliższymi sąsiadami, ale także z instytucjami partnerskimi z bardziej odległych zakątków Europy. Ta różnorodność wpływa na jakość programów kształcenia i promuje ich rozwój.

Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia równych praw dla wszystkich studentów i pracowników bez względu na ich płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne czy społeczne. Kandydaci są wybierani na podstawie osiągnięć i potencjału w zakresie korzystania z programu.

Koordynator Erasmusa+ pomaga osobom wyjeżdżającym w ramach programu spełnić wszystkie wymagania formalne związane w wyjazdem. Organizowane są specjalne spotkania informacyjne oraz rozmieszczane są materiały informacyjne o programie na terenie uczelni. Wszechnica Świętokrzyska uznaje wartość wzajemnych kontaktów międzynarodowych, przynoszących obopólne korzyści. To prosta i sprawdzona droga do podwyższania kierunkowych kwalifikacji, nawiązywania kontaktów naukowo-badawczych i podnoszenia sprawności w zakresie języków obcych, co jest istotne dla rozwoju osobistego naszych studentów, nauczycieli i pracowników.

Realizacja programu kształcenia lub praktyk zawodowych za granicą nie prowadzi do przedłużenia czasu trwania studiów w uczelni macierzystej. W ten sposób stwarza się studentom większe szanse i możliwości na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji cenionych na rynku pracy. Poprzez odbywanie praktyk zagranicznych przez studenta poszerza się zakres współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami (szkoły publiczne i niepubliczne, kluby i stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne, organy administracji sportu i kultury fizycznej, placówki szpitalne czy rehabilitacyjne). Studenci mają możliwość poznawania praktycznej strony zawodu, do którego Uczelnia ich przygotowuje, a wielu z nich pozyskuje tą drogą przyszłych pracodawców. Okres praktyk wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od wymogów nakreślonych przez Uczelnię w programie kształcenia.

Pracownicy poszczególnych wydziałów oraz koordynator uczelniany ściśle współpracują z przedstawicielami instytucji partnerskich. Upewniają się, czy uczestnicy programu składają stosowne raporty, które pozwalają im na właściwe pobranie stypendium z uczelni macierzystej. Wszyscy są nadzorowani przez nauczyciela lub opiekuna, z którymi pozostają w stałym kontakcie przez cały czas pobytu na wymianie. Sprawozdania studentów wyjeżdżających na określony czas za granicę są monitorowane. Pomaga to w zidentyfikowaniu problemów, które wymagają uwagi. Działania te będą kontynuowane i rozbudowywane w kolejnych latach.

Możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus+ sprawia, że oferta naszej uczelni staje się bardziej atrakcyjna. Dzięki uczestnictwu w programie, studenci mają szansę studiowania za granicą. Studenci i nauczyciele akademiccy, biorący udział w programie, mogą doskonalić znajomość języków obcych, poszerzają swój światopogląd i wiedzę ogólną. Studenci, którzy odbyli staż zagraniczny, stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co zwiększa prestiż naszej uczelni.

Wszechnica Świętokrzyska zapewnia przyjeżdżającym studentom oraz nauczycielom akademickim i pracownikom administracji wszelaką pomoc w zakwaterowaniu, załatwianiu formalności związanych z pobytem w Polsce, doradza w sprawach transportu czy ubezpieczenia. Wyznaczeni przez Samorząd Studencki studenci-opiekunowie (mentorzy) pomagają poznawać Uczelnię, jej obiekty i funkcjonowanie, jak również asystują przy praktycznej organizacji ścieżki edukacyjnej, a także podczas samych zajęć.

Wszechnica z zadowoleniem przyjmuje również kadrę akademicką z uczelni partnerskich z krajów europejskich.

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ nasza uczelnia zdobywa także doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków unijnych. Tym samym czyni stałe starania, aby wspierać finansowo wymianę studentów i pracowników.

Wszechnica Świętokrzyska promuje zarówno mobilności studentów, jak i pracowników w celu ułatwienia globalnej internacjonalizacji. Władze uczelni doceniają wartość tych przedsięwzięć oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji programów.

Zarówno staże studenckie, jak i mobilności nauczycieli akademickich promowane będą w ramach współpracy międzynarodowej z uczelniami partnerskimi w kolejnych latach.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: