Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Koło Naukowe Pracy Socjalnej


Koło Naukowe Pracy Socjalnej powstało na Wszechnicy Świętokrzyskiej w 2009 r. z inicjatywy prof. dr hab. Danuty Piekut-Brodzkiej. Obecnie liczy ponad 50 członków, w większości studentów pracy socjalnej naszej uczelni.

Cele Koła to:

 1. Prowadzenie badań z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej i proponowanie wdrażania ich wyników do praktyki pracy socjalnej.
 2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu pracy socjalnej oraz kształtowanie postaw zgodnych z kodeksem etycznym pracownika socjalnego.
 3. Integracja członków Koła ze środowiskiem pracowników socjalnych.
 4. Wymiana doświadczeń z instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi krajowymi i zagranicznymi.
 5. Szerzenie idei wsparcia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, upośledzonych socjalnie.
 6. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

Swoje cele Koło realizuje poprzez:

 1. Opracowywanie własnych projektów zmian dotyczących funkcjonowania systemu wsparcia społecznego oraz prezentowanie opinii, wniosków i postulatów w tym zakresie.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami oświatowymi i organizacjami społecznymi.
 3. Aktywizowanie członków Koła do działalności pomocowej w społeczności lokalnej.
 4. Konferencje i obozy naukowe, kursy, wykłady, odczyty a także wystawy, pokazy, sondaże, imprezy kulturalno-rekreacyjne.
 5. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji o zawodzie pracownika socjalnego i działalności Koła.
 6. Popularyzację zawodu pracownika socjalnego w społeczeństwie i podnoszenie jego rangi społecznej.
 7. Wydawanie własnych publikacji i opracowań do użytku wewnętrznego i ogólnego.

Opiekunem naukowym Koła jest pani dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska.

Wszystkich chętnych zapraszamy, nie tylko studentów prasy socjalnej!!!

Napisz do nas

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2021 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: