Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 'HUMANITAS' - home
Dokumenty
Statut
Zarząd

Interdyscyplinarne Koła Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej „HUMANITAS”

Statut

Art. 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach „Humanitas”, zwane dalej Kołem, działa przy Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach jako uczelniana organizacja studencka.

§ 2

 • 1. Koło skupia studentów, słuchaczy oraz absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • 2. Praca w Kole ma charakter społeczny.
 • 3. Siedzibą Koła jest siedziba Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • 4. Koło ma swojego opiekuna naukowego.
 • 5. Koło używa skróconej nazwy: IKNS „Humanitas”.

Art. 2
Cele i zadania Koła

§ 3

 • 1. Celem koła jest:
  1. a) stwarzanie form organizacyjnych i motywacji służących rozwijaniu aktywności naukowej studentów,
  2. b) wykorzystanie potencjału i umiejętności twórczych środowiska studenckiego,
  3. c) mobilizacja do zwiększania samodzielności i inicjatywy wymiany myśli i poglądów naukowych,
  4. d) popularyzacja i pogłębianie wiedzy w dyscyplinach reprezentowanych przez Koło w środowisku regionalnym i ogólnopolskim.
 • 2. Realizacja celów dokonuje się przez:
  1. a) inicjowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych form badawczych,
  2. b) organizowanie i udział w różnorodnych formach pracy naukowej (seminaria, konferencje, wystawy okolicznościowe itp.),
  3. c) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości, projekcji filmów itp.,
  4. d) publikacje o charakterze naukowym lub popularno-naukowym, zamieszczane na stronie internetowej Wszechnicy Świętokrzyskiej za zgodą Władz Uczelni,
  5. e) organizowanie obozów i objazdów naukowych,
  6. f) organizowanie spotkań z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin nauki i świadkami historii,
  7. g) organizowanie wycieczek terenowych do placówek naukowych (uniwersytety, muzea, instytuty PAN itp.) oraz miejsc o szczególnej wartości naukowej,
  8. h) współpraca z innymi kołami naukowymi, instytucjami naukowymi i szkołami średnimi.
Art. 3
Formy pracy Koła

§ 4

Działalność indywidualna i zbiorowa członków Koła, zgodna z niniejszym Statutem, realizowana jest przy współpracy z opiekunem naukowym Koła.§ 5
 • 1. Koło może tworzyć sekcje w zależności od zainteresowań i potrzeb członków.
 • 2. Rejestracji sekcji dokonuje Zarząd Koła.
 • 3. Sekcja po ukonstytuowaniu się wybiera swojego przedstawiciela zwanego koordynatorem.
Art. 4
Członkostwo

§ 6
 • 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, który zgłosił chęć przystąpienia do Koła i bierze czynny udział w jego pracach.
 • 2. W pracach Koła mogą również uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych oraz absolwenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • 3. Honorowym członkiem Koła może zostać osoba zasłużona dla Koła lub nauki na podstawie decyzji Zarządu Koła.
 • 4. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

§ 7
 • 1. Prawa członków Koła:
  1. a) czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Koło,
  2. b) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
  3. c) uczestnictwo w kształtowaniu i realizacji programu Koła,
  4. d) zgłaszanie i inicjowanie wniosków i interpelacji dotyczących działalności Koła,
  5. e) udział w imprezach, wycieczkach i uroczystościach organizowanych przez Koło,
 • 2. Obowiązki członków Koła:
  1. a) przestrzeganie Statutu Koła,
  2. b) godne reprezentowanie Koła i dbanie o jego dobre imię,
  3. c) czynny udział w działalności Koła,
  4. d) aktywno uczestnictwo w zebraniach.

§ 8
 • 1. Prawo członkowskie gaśnie:
  1. a) z chwilą dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie, wystąpienia z Koła,
  2. b) poprzez wykluczenie na mocy decyzji Zarządu Koła podjętej większością głosów, jeżeli członek Koła nie wywiązuje się ze statutowych obowiązków,
  3. c) z chwilą śmierci członka.
 • 2. Zarząd ma prawo zawiesić w prawach członka Koła, jeżeli nie wypełnia on obowiązków objętych niniejszym Statutem.
Art. 5
Władze Koła

§ 9
 • 1. Władze Koła stanowi Zarząd, w skład którego wchodzą:
  1. a) przewodniczący,
  2. b) zastępca przewodniczącego ds. naukowych,
  3. c) zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych,
  4. d) sekretarz.
 • 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 2 lata od daty jego powołania.

§ 10
 • 1. Nie później niż w terminie trzech tygodni przed upływem kadencji, Zarząd Koła zwołuje zebranie ogólne członków Koła, podczas którego przeprowadzane są wybory do składu nowego Zarządu.
 • 2. Zarząd wybierany jest w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów.
 • 3. Prawo do zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje:
  1. a) przewodniczący,
  2. b) zastępca przewodniczącego ds. naukowych,
  3. c) zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych,
  4. d) sekretarz.
 • 4. Podczas zebrania spośród uczestników powoływana jest Komisja Skrutacyjna w 3-osobowym składzie.
 • 5. Do kompetencji i zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
  1. a) przygotowanie kart do głosowania,
  2. b) przeprowadzenie wyborów,
  3. c) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów,
  4. d) sporządzenie protokołu z wyborów,
  5. e) rozpatrywanie ewentualnych wniosków i podjęcie decyzji o unieważnieniu wyborów,
  6. f) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 11

Wyboru przewodniczącego Zarządu, jego zastępców oraz sekretarza spośród swoich członków dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.


§ 12
 • 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  1. a) rezygnacji,
  2. b) odwołania z funkcji, w trybie przewidzianym dla powołania,
  3. c) śmierci.
 • 2. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, przepis § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Do kompetencji Zarządu należy:

 • a) kierowanie działalnością Koła, zgodnie z postanowieniami Statutu,
 • b) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • c) podejmowanie decyzji o współpracy z organizacjami lub innymi kołami naukowymi o tych samych lub podobnych celach działania,
 • d) opracowywanie planu działań na dany rok akademicki, w porozumieniu z koordynatorami sekcji i opiekunem Koła,
 • e) dbałość o realizację planu oraz troska o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych,
 • f) ustanawianie regulaminów wewnętrznych,
 • g) czuwanie nad wykonywaniem zobowiązań przez członków Koła i poszczególne sekcje,
 • h) ustalanie składu osobowego delegacji na sesje naukowe,
 • i) prowadzenie ewidencji członków Koła,
 • j) dokonywanie corocznej oceny prac poszczególnych sekcji Koła i realizacji ich programów,
 • k) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Koła do dnia 30 czerwca,
 • l) zwoływanie ogólnych zebrań członków Koła.

§ 14
 • 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 3 miesiące z wyjątkiem okresu przerwy letniej.
 • 2. Zarząd Koła podejmuje wszelkie decyzje zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 • 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Art. 6
Opiekun naukowy Koła

§ 15
 • 1. Opiekun naukowy Koła desygnowany jest przez dziekana właściwego wydziału.
 • 2. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni i udziela pomocy w organizacji pracy Koła.
 • 3. Opiekun naukowy ma prawo przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Koła.

Art. 7
Fundusze Koła

§ 15

Koło korzysta nieodpłatnie z obiektów oraz wyposażenia Wszechnicy Świętokrzyskiej.


§ 17
 • 1. Działalność Koła finansowana jest ze środków uczelni przeznaczonych na działalność studencką.
 • 2. Decyzję o przyznaniu środków na realizację zadań statutowych Koła podejmuje Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej na wniosek Zarządu Koła .

Art. 8
Tryb zmiany Statutu

§ 18
 • 1. Statut Koła oraz jego zmiany podejmowany jest zwykłą większością głosów podczas zebrania ogólnego członków Koła.
 • 2. Propozycje zmian w Statucie mogą wnosić: Przewodniczący, Zarząd lub inni członkowie Koła.

Art. 9
Postanowienia wprowadzające i końcowe

§ 19
 • 1. Likwidacja Koła może nastąpić w drodze decyzji Zarządu podjętej w porozumieniu z opiekunem naukowym w przypadku:
  1. a) drastycznego obniżenia liczby członków Koła,
  2. b) znikomej aktywności członków Koła.
 • 2. Rozwiązania Koła może dokonać również Senat Uczelni na wniosek Rektora, jeżeli w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut Wszechnicy Świętokrzyskiej lub niniejszy Statut.

§ 20

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2014 r. po uprzednim stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z przepisami prawa oraz Statutem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Za Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
„Humanitas”


Opiekun naukowy
dr Katarzyna Palka

Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Serwicka


Stwierdzam zgodność Statutu
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
„Humanitas”
z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Statutem Wszechnicy Świętokrzyskiej

Rektor
prof. dr hab. Mieczysław AdamczykSerwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: