Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 'HUMANITAS' - home
Dokumenty
Statut
Zarząd

Interdyscyplinarne Koła Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej „HUMANITAS”

Statut

Art. 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach „Humanitas”, zwane dalej Kołem, działa przy Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach jako uczelniana organizacja studencka.

§ 2

 • 1. Koło skupia studentów, słuchaczy oraz absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • 2. Praca w Kole ma charakter społeczny.
 • 3. Siedzibą Koła jest siedziba Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • 4. Koło ma swojego opiekuna naukowego.
 • 5. Koło używa skróconej nazwy: IKNS „Humanitas”.

Art. 2
Cele i zadania Koła

§ 3

 • 1. Celem koła jest:
  1. a) stwarzanie form organizacyjnych i motywacji służących rozwijaniu aktywności naukowej studentów,
  2. b) wykorzystanie potencjału i umiejętności twórczych środowiska studenckiego,
  3. c) mobilizacja do zwiększania samodzielności i inicjatywy wymiany myśli i poglądów naukowych,
  4. d) popularyzacja i pogłębianie wiedzy w dyscyplinach reprezentowanych przez Koło w środowisku regionalnym i ogólnopolskim.
 • 2. Realizacja celów dokonuje się przez:
  1. a) inicjowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych form badawczych,
  2. b) organizowanie i udział w różnorodnych formach pracy naukowej (seminaria, konferencje, wystawy okolicznościowe itp.),
  3. c) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości, projekcji filmów itp.,
  4. d) publikacje o charakterze naukowym lub popularno-naukowym, zamieszczane na stronie internetowej Wszechnicy Świętokrzyskiej za zgodą Władz Uczelni,
  5. e) organizowanie obozów i objazdów naukowych,
  6. f) organizowanie spotkań z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin nauki i świadkami historii,
  7. g) organizowanie wycieczek terenowych do placówek naukowych (uniwersytety, muzea, instytuty PAN itp.) oraz miejsc o szczególnej wartości naukowej,
  8. h) współpraca z innymi kołami naukowymi, instytucjami naukowymi i szkołami średnimi.
Art. 3
Formy pracy Koła

§ 4

Działalność indywidualna i zbiorowa członków Koła, zgodna z niniejszym Statutem, realizowana jest przy współpracy z opiekunem naukowym Koła.§ 5
 • 1. Koło może tworzyć sekcje w zależności od zainteresowań i potrzeb członków.
 • 2. Rejestracji sekcji dokonuje Zarząd Koła.
 • 3. Sekcja po ukonstytuowaniu się wybiera swojego przedstawiciela zwanego koordynatorem.
Art. 4
Członkostwo

§ 6
 • 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, który zgłosił chęć przystąpienia do Koła i bierze czynny udział w jego pracach.
 • 2. W pracach Koła mogą również uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych oraz absolwenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • 3. Honorowym członkiem Koła może zostać osoba zasłużona dla Koła lub nauki na podstawie decyzji Zarządu Koła.
 • 4. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

§ 7
 • 1. Prawa członków Koła:
  1. a) czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Koło,
  2. b) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
  3. c) uczestnictwo w kształtowaniu i realizacji programu Koła,
  4. d) zgłaszanie i inicjowanie wniosków i interpelacji dotyczących działalności Koła,
  5. e) udział w imprezach, wycieczkach i uroczystościach organizowanych przez Koło,
 • 2. Obowiązki członków Koła:
  1. a) przestrzeganie Statutu Koła,
  2. b) godne reprezentowanie Koła i dbanie o jego dobre imię,
  3. c) czynny udział w działalności Koła,
  4. d) aktywno uczestnictwo w zebraniach.

§ 8
 • 1. Prawo członkowskie gaśnie:
  1. a) z chwilą dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie, wystąpienia z Koła,
  2. b) poprzez wykluczenie na mocy decyzji Zarządu Koła podjętej większością głosów, jeżeli członek Koła nie wywiązuje się ze statutowych obowiązków,
  3. c) z chwilą śmierci członka.
 • 2. Zarząd ma prawo zawiesić w prawach członka Koła, jeżeli nie wypełnia on obowiązków objętych niniejszym Statutem.
Art. 5
Władze Koła

§ 9
 • 1. Władze Koła stanowi Zarząd, w skład którego wchodzą:
  1. a) przewodniczący,
  2. b) zastępca przewodniczącego ds. naukowych,
  3. c) zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych,
  4. d) sekretarz.
 • 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 2 lata od daty jego powołania.

§ 10
 • 1. Nie później niż w terminie trzech tygodni przed upływem kadencji, Zarząd Koła zwołuje zebranie ogólne członków Koła, podczas którego przeprowadzane są wybory do składu nowego Zarządu.
 • 2. Zarząd wybierany jest w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów.
 • 3. Prawo do zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje:
  1. a) przewodniczący,
  2. b) zastępca przewodniczącego ds. naukowych,
  3. c) zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych,
  4. d) sekretarz.
 • 4. Podczas zebrania spośród uczestników powoływana jest Komisja Skrutacyjna w 3-osobowym składzie.
 • 5. Do kompetencji i zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
  1. a) przygotowanie kart do głosowania,
  2. b) przeprowadzenie wyborów,
  3. c) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów,
  4. d) sporządzenie protokołu z wyborów,
  5. e) rozpatrywanie ewentualnych wniosków i podjęcie decyzji o unieważnieniu wyborów,
  6. f) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 11

Wyboru przewodniczącego Zarządu, jego zastępców oraz sekretarza spośród swoich członków dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.


§ 12
 • 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  1. a) rezygnacji,
  2. b) odwołania z funkcji, w trybie przewidzianym dla powołania,
  3. c) śmierci.
 • 2. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, przepis § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Do kompetencji Zarządu należy:

 • a) kierowanie działalnością Koła, zgodnie z postanowieniami Statutu,
 • b) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • c) podejmowanie decyzji o współpracy z organizacjami lub innymi kołami naukowymi o tych samych lub podobnych celach działania,
 • d) opracowywanie planu działań na dany rok akademicki, w porozumieniu z koordynatorami sekcji i opiekunem Koła,
 • e) dbałość o realizację planu oraz troska o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych,
 • f) ustanawianie regulaminów wewnętrznych,
 • g) czuwanie nad wykonywaniem zobowiązań przez członków Koła i poszczególne sekcje,
 • h) ustalanie składu osobowego delegacji na sesje naukowe,
 • i) prowadzenie ewidencji członków Koła,
 • j) dokonywanie corocznej oceny prac poszczególnych sekcji Koła i realizacji ich programów,
 • k) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Koła do dnia 30 czerwca,
 • l) zwoływanie ogólnych zebrań członków Koła.

§ 14
 • 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 3 miesiące z wyjątkiem okresu przerwy letniej.
 • 2. Zarząd Koła podejmuje wszelkie decyzje zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 • 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Art. 6
Opiekun naukowy Koła

§ 15
 • 1. Opiekun naukowy Koła desygnowany jest przez dziekana właściwego wydziału.
 • 2. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni i udziela pomocy w organizacji pracy Koła.
 • 3. Opiekun naukowy ma prawo przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Koła.

Art. 7
Fundusze Koła

§ 15

Koło korzysta nieodpłatnie z obiektów oraz wyposażenia Wszechnicy Świętokrzyskiej.


§ 17
 • 1. Działalność Koła finansowana jest ze środków uczelni przeznaczonych na działalność studencką.
 • 2. Decyzję o przyznaniu środków na realizację zadań statutowych Koła podejmuje Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej na wniosek Zarządu Koła .

Art. 8
Tryb zmiany Statutu

§ 18
 • 1. Statut Koła oraz jego zmiany podejmowany jest zwykłą większością głosów podczas zebrania ogólnego członków Koła.
 • 2. Propozycje zmian w Statucie mogą wnosić: Przewodniczący, Zarząd lub inni członkowie Koła.

Art. 9
Postanowienia wprowadzające i końcowe

§ 19
 • 1. Likwidacja Koła może nastąpić w drodze decyzji Zarządu podjętej w porozumieniu z opiekunem naukowym w przypadku:
  1. a) drastycznego obniżenia liczby członków Koła,
  2. b) znikomej aktywności członków Koła.
 • 2. Rozwiązania Koła może dokonać również Senat Uczelni na wniosek Rektora, jeżeli w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut Wszechnicy Świętokrzyskiej lub niniejszy Statut.

§ 20

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2014 r. po uprzednim stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z przepisami prawa oraz Statutem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Za Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
„Humanitas”


Opiekun naukowy
dr Katarzyna Palka

Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Serwicka


Stwierdzam zgodność Statutu
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
„Humanitas”
z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Statutem Wszechnicy Świętokrzyskiej

Rektor
prof. dr hab. Mieczysław AdamczykSerwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: