Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Antropos
Anthropos - home
Dokumenty
Statut
Deklaracja członkowska
Wydarzenia
Euro-Piknik Zdrowia

Statut


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Koło Fizjoterapeutyczne Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach o nazwie: ,,Anthropos”, (zwane dalej Kołem) jest organizacją studencką i posiada charakter naukowy i samokształceniowy.

§ 2

Koło działa przy Instytucie Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej gdzie znajduje się jego siedziba.

§ 3

Opiekę merytoryczną nad działalnością Koła sprawuje Opiekun wybierany przez członków Koła a powoływany przez Jego Magnificencję Rektora spośród pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

§ 4

Opiekun dysponuje głosem doradczym w sprawach dotyczących merytorycznej Działalności Koła.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 5

Celem Koła jest inicjowanie i rozwijanie.
a) zainteresowań naukowych i wdrażanie do pracy naukowej i badawczej
b) integracja środowiska studenckiego.
c) propagowanie szeroko rozumianej fizjoterapii wśród studentów, pracowników Uczelni oraz innych osób zainteresowanych
d) pogłębianie wiedzy z zakresu fizjoterapii przez członków Koła.
e) propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczności studenckiej.
f) realizacja innych zadań wynikających podczas działalności Koła.

§ 6

Cele swoje Koło realizuje poprzez:
a) organizowanie spotkań i dyskusji,
b) publikowanie prac powstałych w działalności sekcji tematycznych koła,
c) organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, pokazach propagujących wiedzę medyczną, seminariach, sympozjach, zjazdach.
d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi kołami i organizacjami studenckimi
e) inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Koła mogą być:
a) Wszyscy studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej
b) Status członka-sympatyka koła otrzymuje osoba, która nie będąc członkiem koła bierze udział w imprezach koła lub współdziała z kołem

§ 8

Osobom szczególnie zasłużonym dla koła Walne Zebranie Członków koła, może bezwzględną większością głosów, na wniosek Zarządu koła 1/3 członków koła, przyznać tytuł Honorowego Członka koła.

§ 8.1

Członkiem koła zostaje się poprzez wpisanie na listę członków Koła oraz za rekomendacją przynajmniej 2 członków koła. Wpisu dokonuje Prezes koła na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do koła.

§ 8.2

Aktualną listę członków zobowiązany jest prowadzić Zarząd koła. Listę członków jest odnawiana co rok po Walnym Zebraniu Członków Koła.

§ 8.3

W pracach koła mogą uczestniczyć inne osoby pod warunkiem przestrzegania statutu koła.

§ 9

Członkowie koła mają prawo do:
a) współdecydowania o losach koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła.
b) wybierania i być wybieranym do władz Koła na zasadach określonych statutem.
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu koła na zasadach ustalonych przez Zarząd koła.
d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności koła
e) ubieganie się o opinię o swojej działalności w kole.

§ 10

Członkowie koła zobowiązani są do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła, zarządzeniom Zarządu Koła i regulaminom sekcji.
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania obowiązków.
c) udzielania pomocy pozostałym członkom koła.
d) dbanie o dobre imię koła.

§ 11

Utrata członkostwa następuje:
a) przez pisemne wyrażenie takiej woli.
b) w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutowych
c) w przypadku działania na szkodę Koła

Rozdział IV
Władze Koła

§ 12

Władzami koła są:
a) Walne Zebranie Członków Koła
b) Zarząd Koła
c) Komisja Rewizyjna

§ 13

Walne Zebranie Członków Koła:
a) jest najwyższą władzą koła
b) przyjmuje sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
c) przyjmuje sprawozdania Zarządu Koła i Komisje Rewizyjnej
d) dokonuje wyboru:
- Prezesa Koła
- Członków Zarządu Koła
- Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
e) uchwala wewnętrzne regulaminy Koła
f) dokonuje zmian statutu Koła

§ 14

Walne Zebranie Członków Koła sprawozdawczo-wyborcze w trybie zwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd Koła w grudniu każdego roku.

§ 14.1

W trybie nadzwyczajnym jest zwoływane przez Prezesa Koła lub Komisję Rewizyjną.

§ 15

Data Walnego Zebrania Członków Koła musi być podana do powszechnej wiadomości wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej.

§ 16

Głosowanie na Walnym Zebraniu ma charakter bezpośredni i równy.

§ 17
Uchwały Walnego Zebrania muszą być ogłoszone w terminie do 10 dni od zakoń­Cze­nia obrad.

§ 18

Zarząd Koła jest kolegialną władzą wykonawczą.

§ 19

Zarząd Koła:
a) administruje majątkiem Koła,
b) kieruje jego działalnością oraz reprezentuje Koło,
c) prowadzi rejestr członków Koła,
d) zwołuje, wykonuje uchwały Walnego Zebrania,
e) składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
f) zdobywa fundusze z funduszu studenckiego Wszechnicy Świętokrzyskiej i od sponsorów,
g) wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego

§ 20

Zarząd Koła ma prawo:
a) wydawania w ramach statutu i uchwał Walnego Zebrania szczegółowych zarządzeń,
b) ustalania wniosków na Walnym Zebraniu Członków Koła,
c) uzupełnić swój skład w wypadku rezygnacji lub odwołania któregoś z jego członków do 1/3 liczby swojego składu

§ 21

Zarząd składa się z:
a) Prezesa Koła,
b) Dwóch Wiceprezesów Koła,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika.

§ 22

Członkami Zarządu Koła mogą być tylko studenci.

§ 23

Zarząd Koła zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła, za pośrednictwem Prezesa.

§ 24
Członkowie Zarządu mają obowiązek pod koniec kadencji złożyć sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi.

§ 25

Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz miesiącu.

§ 26

Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z wice­pre­ze­sów.

§ 27

Kadencja Zarządu trwa rok i kończy się z chwila wyboru nowego Zarządu.

§ 28

Prezesem Zarządu jest student Fizjoterapii i może pełnić tę funkcję co najwyżej dwie kadencje.

§ 29

Prezes Koła:
a) zwołuje Zarząd.
b) reprezentuje wraz z opiekunem koło w kontaktach z władzami uczelni i poza nią.
c) w wypadkach niemożności zwołania Zarządu podejmuje decyzje w sprawach działalności Koła,
d) odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne funkcjonowanie władz wykonawczych Koła.
e) w wypadku niemożności sprawowania funkcji przez któregoś z Członków Zarządu wyznacza jego zastępcę, działając w porozumieniu z Zarządem.
f) sprawuje opiekę nad pieczęciami Koła.
g) ma prawo posługiwania się pieczęciami koła, zaś w wypadkach szczególnych może zezwolić na jednorazowe użycie ich przez innego z Członków Zarządu.
h) reprezentuje Koło wraz z opiekunem poza terytorium uczelni

§ 30

Wiceprezesi:
a) zastępują Prezesa podczas jego nieobecności i posiadają wtedy jego wszelkie prerogatywy
b) mają zakres obowiązków określony odrębnym regulaminem ustalanym przez Zarząd.
c) mogą zostać wybrani jedynie spośród studentów.
d) mają prawo zwoływania zebrań Przewodniczących sekcji tematycznych.
e) koordynują prace naukowe prowadzone przez Koło
f) odpowiadają za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Koło.
g) sprawują opiekę nad pieczęciami Koła.
h) mają prawo posługiwania się pieczęciami koła, zaś w wypadkach szczególnych mogą zezwolić na jednorazowe użycie ich przez innego z Członków Zarządu.
i) wiceprezesi reprezentują Koło poza terytorium uczelni.

§ 31

Sekretarz Koła:
a) prowadzi i odpowiada za kancelarię Koła.
b) prowadzi księgę protokołów, kodyfikuje uchwały Walnego Zebrania i zarządzania Zarządu.
c) prowadzi księgę korespondencji Koła
d) prowadzi kronikę Koła

§ 32

Skarbnik Koła odpowiada za jego finanse i prowadzi dokumentację finansową.

§ 33

Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Prezesowi uzupełnionej dokumentacji oraz przekazaniu wszystkich spraw, Którymi się zajmował.

§ 34

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 35

Poza członkami Zarządu w jego zebraniach mogą uczestniczyć bez prawa głosu: opiekun Koła, przewodniczący sekcji, członkowie Komisji Rewizyjnej, Kurator Koła i inne osoby zaproszone przez Prezesa lub Wiceprezesów.

Rozdział V
Komisja Rewizyjna

§ 36

Komisja Rewizyjna:
a) czuwa nad zgodnością działań Członków i władz koła z jego statutem
b) ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności Koła.
c) ma prawo wzywania poszczególnych Członków Koła na swoje zebrania
d) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
e) ma prawo zwoływania Walnego Zebrania członków koła, w sytuacjach określonych przepisami koła.

§ 37

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób wybranych na Walnym Zebraniu spośród członków koła nie wchodzących w skład zarządu

§ 38

Komisję Rewizyjną powołuje się na okres II lat Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Koła. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Prezes jest zobowiązany zwołać w terminie 21 dni Walne Zebranie celem uzupełnienia składu komisji.

Rozdział VI
Sekcje Tematyczne

§ 39

Podstawową formą aktywności Koła jest działalność sekcji tematycznych.

§ 40

Sekcje tematyczne powołuje Prezes na wniosek, co najmniej trzech Członków koła.

§ 41

Pracami sekcji kieruje Przewodniczący, wybieramy zwykłą większością głosów, spośród członków danej sekcji.

§ 42

Przynajmniej dwa razy w roku akademickim ( w pierwszym i drugim semestrze) odbywa się zebranie Przewodniczących sekcji, zwoływane przez jednego z Wiceprezesów koła.

§ 43

Decyzję o rozwiązaniu sekcji podejmuje Prezes wraz Wiceprezesami koła , po upływie trzech miesięcy od zaprzestania przez nią działalności.

Rozdział VII
Majątek Koła

§ 44

Działalność Koła dofinansowuje Jego Magnificencja Rektor według praw innych organizacji studenckich działających na Wszechnicy Świętokrzyskiej.

§ 45

Majątek Koła składa się z funduszu pieniężnego oraz ruchomości i nieruchomości, które Koło otrzymało lub zakupiło za posiadane środki finansowe.

§ 46

W przypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na własność Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 47

Statut wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania przez Walne Zebranie.

§ 48

W sprawach nieregulowanych powyższym statutem, mają zastosowanie przepisy uchwalone podczas Walnego Zebrania Koła.

§ 49

W Przypadku podjęcia nieregulaminowej działalności Koła Jego Magnificencja Rektor ma prawo rozwiązać działalność Koła.
Podpisany przez:

JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej
prof. dr. hab. Mieczysłąwa Adamczyka

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
dr Bożenę Zawadzką

Opiekuna Koła
dr. Grzegorza Gałuszkę

Prezesa Koła
Martę Kosner

I wiceprezesa Koła
M. Janaszka

II wiceprezesa Koła
O. Witeckiego


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: