Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2023/2024.


Kandydaci

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (m.in. do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek świadczących opiekę dzienną i całodobową dla osób z ASD), chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

W przypadku kandydatów chcących podjąć pracę w placówkach oświatowych (jako nauczyciel w klasie integracyjnej) od kandydatów na studia podyplomowe wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Program studiów został oparty na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z zaburzeniami spektrum autyzmu w placówkach oświatowych ogólnodostępnych (nauczyciel w klasie integracyjnej) oraz w innych ośrodkach zajmujących się edukacją i rewalidacją osób z zaburzeniami spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

Celem studiów jest umożliwienie osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne uzyskanie kompetencji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych w placówkach realizujących kształcenie na różnych poziomach edukacyjnych oraz rehabilitację dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

W trakcie cyklu kształcenia, obejmującego również praktyki zawodowe, absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych swoich podopiecznych. Uzyskają kompetencje praktyczne, które umożliwią dostosowanie warunków edukacyjnych i rewalidacyjnych do potrzeb i możliwości podopiecznych.

Szczegółowo zdobyta przez słuchaczy wiedza będzie obejmować następujące obszary:
 • specyfikę psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • metody diagnozy funkcjonalnej sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych osób z ASD;
 • metodyki nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • metody wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • metody i techniki oddziaływania rewalidacyjno-edukacyjnego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym.
Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności:
 • dostosowania diagnozy pedagogicznej do potrzeb i możliwości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
 • organizowania i realizowania procesu edukacyjno-rewalidacyjnego w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi na poziomie przedszkolnym i szkolnym;
 • organizowania i realizowania zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób dorosłych z ASD;
 • stosowania skutecznych i optymalnych metod oraz technik edukacyjno-terapeutycznego oddziaływania w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym;
 • stosowania w procesie edukacyjno-rewalidacyjnym nowoczesnych środków przekazu informacji;
 • analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce;
 • współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się osobami z ASD.
W zakresie zdobytych kompetencji społecznych absolwent będzie prezentował:
 • postawę szacunku dla innych i wrażliwości społecznej;
 • postawę twórczego rozpoznawania i rozwiązywania problemów.

Możliwość zatrudnienia:

 • Przedszkola i szkoły ogólnodostępne oraz integracyjne lub realizujące kształcenie w formie integracji (z oddziałami integracyjnymi)*
 • Ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Domy dziennego pobytu
 • Inne placówki świadczące opiekę dzienną i całodobową dedykowaną osobom (dzieciom i dorosłym) z ASD

 • * w przypadku placówek oświatowych od absolwenta studiów podyplomowych wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji (nauczycielskich) przewidzianych odrębnymi przepisami

Czas trwania:

3 semestry (370 godz., oraz 120 godz. praktyk zawodowych)

Uzyskiwany dokument

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich objętych planem studiów przedmiotów, zaliczenie 120 godzin praktyki zawodowej oraz przygotowanie pracy końcowej.

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zgodne ze wzorem ministerialnym.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.30-14.00
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.30–14.00)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja