Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2023/2024.


Kandydaci

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (m.in. do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych) chcących uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela doradcy zawodowego w placówkach oświatowych lub w innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest zapewnienie merytorycznego oraz metodycznego przygotowania z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (indywidualnego i grupowego) niezbędnego do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy edukacyjno-zawodowego w placówkach oświatowych oraz w innych instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym.

Absolwenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu: rynku pracy, edukacji ustawicznej, a także umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz projektowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej z wykorzystaniem poznanych w toku studiów teorii i metod wyboru zawodu oraz narzędzi pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.

Ze względu na specyfikę studiów większość zajęć prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie ćwiczeń i warsztatów. Wsparciem merytoryczno–metodycznym będą zajęcia wykładowe prowadzone przez specjalistów oraz uwzględniona w programie studiów praktyka zawodowa.

Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela-doradcy zawodowego w placówkach oświatowych oraz w charakterze doradcy świadczącego usługi poradnictwa zawodowego m.in. takich instytucjach jak: poradnie psychologiczno–pedagogiczne, biura karier, urzędy pracy.

Czas trwania:

3 semestry (405 godz., w tym 60 godz. praktyki w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.30-14.00
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.30–14.00)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja