Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2023/2024.


Kandydaci

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (m.in. do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych) chcących uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela doradcy zawodowego w placówkach oświatowych lub w innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest zapewnienie merytorycznego oraz metodycznego przygotowania z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (indywidualnego i grupowego) niezbędnego do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy edukacyjno-zawodowego w placówkach oświatowych oraz w innych instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym.

Absolwenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu: rynku pracy, edukacji ustawicznej, a także umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz projektowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej z wykorzystaniem poznanych w toku studiów teorii i metod wyboru zawodu oraz narzędzi pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.

Ze względu na specyfikę studiów większość zajęć prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie ćwiczeń i warsztatów. Wsparciem merytoryczno–metodycznym będą zajęcia wykładowe prowadzone przez specjalistów oraz uwzględniona w programie studiów praktyka zawodowa.

Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela-doradcy zawodowego w placówkach oświatowych oraz w charakterze doradcy świadczącego usługi poradnictwa zawodowego m.in. takich instytucjach jak: poradnie psychologiczno–pedagogiczne, biura karier, urzędy pracy.

Czas trwania:

3 semestry (405 godz., w tym 60 godz. praktyki w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.30-14.00
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.30–14.00)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja