Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

REGULAMIN

REGULAMIN BIBLIOTEKI
WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH


ZADANIA I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

§ 1

Biblioteka Wszechnicy Świętokrzyskiej:
 • 1) prowadzi działalność zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2012 poz. 642 z późn. zm.) oraz Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej,
 •  
 • 2) stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Wszechnicy Świętokrzyskiej. W skład tego systemu wchodzą: biblioteka oraz archiwum uczelniane,
 •  
 • 3) jest jednostką ogólnouczelnianą Wszechnicy, którą tworzy, przekształca i likwiduje rektor,
 •  
 • 4) wypełnia zadania o charakterze dydaktycznym, naukowym i usługowym,
 •  
 • 5) gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami procesu dydaktycznego oraz kierunkami działalności naukowo-dydaktycznej uczelni.

§ 2

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 • 1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 •  
 • 2) opracowywanie zbiorów i prowadzenie katalogów,
 •  
 • 3) przechowywanie, aktualizacja, selekcja i konserwacja zbiorów,
 •  
 • 4) udostępnianie zbiorów (prezencyjne i przez wypożyczenie),
 •  
 • 5) prowadzenie działalności bibliograficznej i informacyjno-dokumentacyjnej,
 •  
 • 6) przygotowywanie bibliograficznych zestawów tematycznych, związanych z organizowanymi na terenie uczelni konferencjami naukowymi oraz okolicznościowych wystaw jubileuszowych, autorskich itp.,
 •  
 • 7) współpraca z promotorami prac dyplomowych w zakresie opracowywania zestawów bibliograficznych,
 •  
 • 8) popularyzacja nowości wydawniczych wśród studentów i pracowników,
 •  
 • 9) prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie informacji naukowej oraz wewnętrznego przysposobienia bibliotecznego,
 •  
 • 10) współpraca z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacji naukowej szkół wyższych.
 •  

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

§ 3

 • 1. Z systemu biblioteczno-informacyjnego Wszechnicy mają prawo korzystać nieodpłatnie pracownicy, studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych przez uczelnię. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypożyczalni przysługuje nauczycielom akademickim Wszechnicy.
 •  
 • 2. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Wszechnica może przetwarzać dane osobowe osób korzystających z tego systemu.
§ 4

 • 1. Osoby korzystające z Biblioteki na warunkach określonych niniejszym Regulaminem nazywane są dalej Czytelnikami.
 •  
 • 2. Przy zapisie wymagane jest okazanie dowodu osobistego, a w przypadku studentów – ważnej legitymacji studenckiej.
 •  
 • 3. W celu uzyskania statusu Czytelnika Biblioteki WŚ należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, podpisać zobowiązanie wynikające z jego postanowień oraz wypełnić kartę zapisu.
 •  
 • 4. Studenci aktualizują prawo do korzystania z Biblioteki z każdym nowym rokiem akademickim, okazując ważną legitymację studencką, potwierdzając wpis na dany rok.
 •  
 • 5. Czytelnik ma obowiązek zgłosić każdorazową zmianę danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 2.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

§ 5

 • 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć książki osobiście, okazując ważną legitymację studencką. W przypadku jej braku należy przedstawić inny dokument tożsamości. Nie wypożycza się egzemplarzy zbioru na legitymacje osób trzecich.
 •  
 • 2. Egzemplarze zbioru podręcznego, cymelia, pojedyncze egzemplarze książek oraz czasopisma udostępniane są tylko w Czytelni.
 •  
 • 3. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji na temat księgozbioru Uczelni, katalogach bibliotecznych oraz pomaga w doborze literatury.
 •  
 • 4. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów na okres jednego miesiąca. Nauczyciele akademiccy Wszechnicy mogą zwrócić wypożyczone publikacje po zakończeniu danego roku akademickiego.
 •  
 • 5. Wypożyczający wypełnia czytelnie rewers i sygnuje go własnoręcznym podpisem, oddzielnie dla każdej pozycji.
 •  
 • 6. W momencie wypożyczenia książek ze zbiorów uczelni Czytelnik bierze odpowiedzialność za ich stan i termin zwrotu.
 •  
 • 7. Termin zwrotu, na wniosek zainteresowanego, może być przedłużony, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy.
 •  
 • 8. Wypożyczenie można prolongować osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.

§ 6

 • 1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu woluminów Biblioteka stosuje następujące sankcje:
  • – indywidualne upomnienia telefoniczne i listowne,
  • – wstrzymanie wypożyczeń na okres równy okresowi opóźnienia,
  • – w przypadkach szczególnych – pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z Wypożyczalni.
 •  
 • 2. Czytelnicy nieprzestrzegający terminu zwrotu wypożyczonych publikacji nie mogą korzystać z następnych wypożyczeń do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 7

 • 1. Zwrot książek może nastąpić poprzez osobę trzecią, a w uzasadnionych przypadkach poprzez wysłanie pocztą. Termin zwrotu książki jest równoznaczny z datą wysyłki.
 •  
 • 2. Ze względu na konieczność dokonywania corocznej inwentaryzacji w okresie wakacji, termin zwrotu wypożyczonych książek zgodny jest z terminem ostatniego zjazdu studiów niestacjonarnych.
 •  
 • 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, Czytelnik może zatrzymać wypożyczoną pozycję na okres wakacji.

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE WOLUMINU

§ 8

 • 1. Czytelnik ma obowiązek dbać o wypożyczone książki.
 •  
 • 2. Czytelnik obowiązany jest do sprawdzenia stanu użytkowanego lub wypożyczanego egzemplarza i do natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń pracownikowi Biblioteki, pod rygorem obciążenia go odpowiedzialnością za uszkodzenia.
 •  
 • 3. Zagubienie lub zniszczenie książki Czytelnik zgłasza w Bibliotece uczelni. W terminie jednego miesiąca zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub jego nowsze wydanie. W przypadku wyczerpania nakładu wpłaca na konto Uczelni kwotę ustaloną przez Komisję Biblioteczną ds. wyceny książek.

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE WOLUMINU

§ 9

 • W Czytelni możliwy jest dostęp do:
  • – czasopism (numery bieżące i archiwalne),
  • – księgozbioru podręcznego (wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, informatory, roczniki statystyczne oraz pozycje szczególnie cenne dla Biblioteki)
  • – pozycji książkowych dostępnych w Bibliotece tylko w jednym egzemplarzu,
  • – komputerów z dostępem do Internetu oraz systemu Libra, pozwalającego znaleźć potrzebną pozycję według różnych kryteriów wyszukiwania.

§ 10

 • 1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy pracownicy, studenci i słuchacze uczelni oraz inne osoby zainteresowane po okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem.
 •  
 • 2. Udostępnienie żądanego woluminu następuje po pozostawieniu pracownikowi Biblioteki ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
 •  
 • 3. Czytelnik może wynieść do punktu ksero pozycje z księgozbioru na okres uzgodniony z pracownikiem Biblioteki.

§ 11

W Czytelni obowiązuje:
 • – cisza, czystość i porządek,
 • – pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, dużych toreb i plecaków,
 • – zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania posiłków i picia napojów,
 • – zgłoszenie dyżurnemu Bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazanie ich przy wychodzeniu z Czytelni.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

 1. 1. Środki finansowe na bieżącą działalność Biblioteki, z przeznaczeniem na zakup księgozbioru, aktualizację oprogramowania i prenumeratę czasopism, na wniosek kierownika Biblioteki określa i zatwierdza Rektor.
 2.  
 3. 2. Czytelnik ma prawo zgłaszać pracownikom Biblioteki wnioski dotyczące zasad udostępniania, trybu pracy, materiałów bibliotecznych brakujących w zbiorach itp.
 4.  
 5. 3. Wybrane materiały biblioteczne, szczególnie potrzebne w pracy określonej komórki organizacyjnej uczelni, mogą być przechowywane w tej jednostce.
 6.  
 7. 4. Kończąc okres zatrudnienia lub studiów, należy przedstawić w odpowiedniej komórce organizacyjnej uczelni kartę obiegową z potwierdzeniem o uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: