Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Aktualności

Informujemy, że z dniem 30 września 2023 r. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach postawiona została w stan likwidacji.

W związku z powyższym zawiadamiamy o konieczności odbioru dokumentów, które pozostały jeszcze w aktach osobowych:

 • absolwentów studiów I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) – dyplomy oraz suplementy ukończenia studiów wyższych,
 • absolwentów studiów podyplomowych – świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • właścicieli oryginałów świadectw dojrzałości złożonych na studia I stopnia (licencjackie) we Wszechnicy Świętokrzyskiej,
 • właścicieli dyplomów ukończenia studiów wyższych złożonych na studia II stopnia (magisterskie) lub studia podyplomowe we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Podstawa prawna: § 47 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661 z poźn. zm.)

OSTATECZNY termin odbioru wymienionych powyżej dokumentów to
29 lutego 2024 roku.

1. Złożenie wniosku

2. Odbiór dokumentów

3. Opłaty za wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu

Wysokość opłat

Kontakt:
mgr Anna Hendzel
41 331 12 44   w. 110

W związku z otwarciem procesu likwidacji Uczelni z dniem 30 września 2023 roku,
prosimy absolwentów uczelni lub osoby skreślone w trakcie studiów
o pilny odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych lub świadectw dojrzałości, które pozostały jeszcze w aktach osobowych.

Termin odbioru dokumentów do 31 stycznia 2024 roku.

Herb Kielc

Szanowni Państwo,

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej rozwiązania problemu jaki stanowią pozostawiane na chodnikach elektryczne hulajnogi, zwracam się z prośbą, aby w sposób cykliczny w ramach godzin wychowawczych, zajęć wychowania fizycznego i innych, przekazywać informacje dotyczące bezpiecznego korzystania przez młodzież z tego środka lokomocji.

Nieodpowiednio pozostawione hulajnogi stanowią duże zagrożenie szczególnie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Stanowią barierę dla osób używających białej laski oraz dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Fundacja Możesz Więcej rozpoczęła realizację projektu pn. „ABSOLWENT z przyszłością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia u co najmniej 21, spośród 70 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.12.2022 r. do 30.09.2023 r. zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez pracy, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, z terenu województwa świętokrzyskiego, poprzez kompleksowej indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.

Nakładem uczelnianej oficyny wydawniczej ukazała się najnowsza publikacja autorstwa prof. Mieczysława Adamczyka. Spostrzeżenia i przemyślenia przypadkowo pisane, ale przezornie dobrane, dla zachowania w naszych osądach Rozwagi i Godności to zbiór aforyzmów, sentencji, fraszek, ale też niezbyt obszernych poematów lub szkiców literackich czy niedużych rozpraw, stanowiących monolog subiektywnych ocen i refleksji Autora z zakresu problematyki historycznej, jak też współczesnej, społeczno politycznej, gospodarczej, zdrowotnej, religijnej, filozoficzno etyczno moralnej, rozważań o życiu i śmierci oraz rodzinnych.

OFERTY PRACY

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2022 r.

Po szczegóły zapraszamy na Portal Absolwenta

Z myślą o osobach młodych, kończących studia w nadziei na płynne przejście ze ścieżki naukowej na zawodową, powstał projekt pn. "ABSOLWENT".

Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych (mgr, lic., inż.) oraz absolwentów do 5 lat po ukończeniu szkoły wyższej posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

GWARANTUJEMY:
 • szkolenia specjalistyczne + stypendium szkoleniowe,
 • dodatek motywacyjny do 2400 zł,
 • ubezpieczenie NNW na cały czas trwania projektu,
 • 3-6 miesięczny staż zawodowy + stypendium
 • dostęp do bazy ofert pracy.

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT.

Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej.

Dołącz już dziś i wypełnij ankietę!

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich studentów.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.
Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.
Zespół badawczy EUROSTUDENT.

22 kwietnia br. w siedzibie Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się otwarcie wystawy pn. Studium: Światło w ciemności i zaczyn życia embrionalnego człowieka. Autorem projektu jest rektor naszej uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Koncepcja studium porusza ważny temat konieczności ochrony życia ludzkiego już od momentu poczęcia w aspekcie filozoficznym, humanistycznym i egzystencjalnym.

Odchodzenie od transcendentnej wizji człowieka i przekonanie, że tylko człowiek, jego wolność i wolny wybór są prawem do regulowania i kierowania człowiekiem we wszystkich sferach życia, łącznie z prawem do aborcji, a więc zabijania bezbronnego zaczynu życia człowieka, nawet wtedy, gdy Ono jeszcze jest w stadium embrionalnym. – mówił w czasie swego wystąpienia Autor, podkreślając jednocześnie potrzebę dialogu społecznego.

W spotkaniu wzięli udział obecni i emerytowani pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej, wśród których znaleźli się wybitni specjaliści w dziedzinie antropologii, genetyki, filozofii, psychologii i pedagogiki. Gościem honorowym był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Florczyk.

Prezentowana ekspozycja jest wystawą stałą. Można ją zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia uczelni. Zwiedzających Autor zachęca do podzielenia się swoimi refleksjami i przemyśleniami w formie wpisu do „Księgi wzbogaconej interpretacji zamysłu” towarzyszącej Studium.

Dyplom

Uprzejmie informuję, że Wszechnica Świętokrzyska zajęła 3. miejsce w tegorocznej edycji Wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego „Echa Dnia". Wyniki ogłoszono na łamach kieleckiego dziennika 3 lutego br.

Cieszy fakt, że, mimo końcowego okresu naszej działalności, media lokalne dostrzegły i doceniły osiągnięcia Wszechnicy na niwie naukowo-dydaktycznej i sportowej w ciągu blisko 30 lat istnienia uczelni.

Zauważono także jej znaczenie i miejsce na mapie edukacyjnej kraju i regionu.

Szanowni Pracownicy,
Drodzy Studenci,

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej wywołanej COVID-19 oraz znaczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, w trosce o zdrowie i życie Pracowników i Studentów naszej uczelni oraz ich bliskich, apeluję do Państwa o ostrożność i rozważną postawę oraz stosowanie się do obowiązujących wymogów sanitarnych. Mają one na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się pandemii. Dotyczy to między innymi obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych oraz dezynfekcji rąk.

Ze szczególną prośbą zwracam się do osób, które dotychczas nie poddały się szczepieniom ochronnym przeciw COVID-19. Odwołując się do Państwa odpowiedzialności, zachęcam do podjęcia decyzji o zaszczepieniu się. Jako społeczność akademicka, powinniśmy ufać wiedzy naukowej, a szczepienia należą do najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej, są one najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych – ratują życie i chronią przed powikłaniami związanymi z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi.

Upraszając o rozwagę i przezorność, życzę Wam, Szanowni Państwo, dużo zdrowia i możliwości szybkiego spotkania się w murach naszej uczelni.


Z poważaniem
prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk
Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej

OFERTA PRACY

Ostatnia aktualizacja 8 listopada 2021 r.

Po szczegóły zapraszamy na Portal Absolwenta

Szanowni Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej,

Zachęcamy do zapoznania się informacją przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Broszura MEiN

Wojewódzki Urząd Pracy, w partnerstwie ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP rozpoczął realizację pilotażowego projektu „Pracownik szyty na miarę”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Projekt obejmie kompleksowym wsparciem grupę 50 osób bezrobotnych w wieku do 30. roku życia, które zostaną skierowane na kilkuetapową ścieżkę aktywizacji zawodowej. Zyskają oni gwarancję odbycia stażu zgodnego z predyspozycjami, zatrudnienie po ukończonym stażu oraz możliwość pogłębienia i uzupełnienia kwalifikacji w ramach vouchera szkoleniowego.

Szanowni Studenci i Pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej,

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1464) informujemy, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 przewidujemy powrót do realizacji zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w siedzibie uczelni.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 14 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że, w związku z planowanym procesem likwidacji Wszechnicy Świętokrzyskiej, uczelnia przygotowuje się do realizacji ustawowego obowiązku przekazania teczek akt osobowych studentów do jednostki zewnętrznej, zajmującej się profesjonalnym przechowywaniem tego rodzaju dokumentacji.

Z tego powodu absolwenci oraz inne osoby, które w poprzednich latach były studentami Wszechnicy Świętokrzyskiej, a dotychczas nie odebrały oryginałów dokumentów, tj.:

 • dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwa maturalne,
 • świadectwa dojrzałości,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,

prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do właściwego dziekanatu.


Zachęcamy do korzystania z informacji ze strony gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień.

Znajdą tam Państwo najnowsze komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień.


Szanowni Państwo,

W najbliższą środę 16.12.2020, godz. 9:00-11:00 w formie online odbędzie się spotkanie dla osób z województwa świętokrzyskiego, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie jest kierowane dla studentów, absolwentów oraz osób, które są zainteresowane procesem inkubacji, mają pomysł na biznes i szukają dofinansowania, poszukują mentorów i doradców, którzy pokierują ich na początku prowadzenia własnego biznesu.


W planie spotkania:

 • Platformy Startowe,
 • Czym jest inkubacja,
 • Możliwości uzyskania wsparcia,
 • Jak wybrać Platformę do swojego pomysłu,
 • Proces inkubacji z punktu widzenia startapu

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://www.parp.gov.pl


Zachęcamy Pracowników, Studentów i absolwentów do lektury artykułu o Wszechnicy opublikowanego na łamach „Perspektyw”.

W „Newsletterze Akademickim” publikowanym na stronie internetowej miesięcznika „Perspektywy” ukazał się artykuł autorstwa red. Lidii Jastrzębskiej pt. „Wszechnica Świętokrzyska – to koniec!”, zawierający obszerne wypowiedzi Rektora naszej uczelni prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, dotyczące przekazania obiektów Wszechnicy Świętokrzyskiej Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Artykuł opatrzono komentarzem prof. dr. hab. Waldemara Tłokińskiego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. (czytaj: Wszechnica Świętokrzyska – komentarz KRZaSP).

Zachęcamy też do zapoznania się dla porównania z tekstem tej samej autorki – red. Lidii Jastrzębskiej pt. „Dusza Adamczyka”, który ukazał się na łamach „Perspektyw” przed 18 laty.


Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w związku z nowymi restrykcjami wynikającymi z sytuacji epidemicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść zarządzenia

REKTOR

Daniel Adamiec w trakcie obrony pracy magisterskiej

Wielokrotny reprezentant Polski w boksie w wadze 75 i 81 kg, członek kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu pracę, dotyczącą rozwoju fizycznego i budowy somatycznej chłopców, pisał pod kierunkiem doktora Bogdana Gawrona. Przewodniczącym komisji dyplomowej był rektor uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, który jako pierwszy pogratulował świeżo upieczonemu magistrowi. Pracę recenzował dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski.


W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza się stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni i częściowo znosi się ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, dotyczące m.in.:

 1. możliwości prowadzenia w siedzibie uczelni zajęć dydaktycznych:
  1. które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w szczególności zajęć o charakterze praktycznym,
  2. na ostatnich latach studiów,
 2. przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, w tym egzaminów dyplomowych w formie bezpośredniej,
 3. odwołania nakazu pracy zdalnej dla pracowników uczelni,
 4. przywrócenia prowadzenia niezbędnych konsultacji dla studentów przez nauczycieli akademickich na terenie uczelni,
 5. pełnienia obowiązków służbowych przez pracowników administracyjnych w wymiarze przewidzianym umową o pracę.

W związku z ograniczeniem bezpośredniego dostępu do poradnictwa zawodowego świadczonego przez Wojewódzki Urząd Pracy z powodu panującej pandemii COVID-19 wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i proponujemy korzystanie z poradnictwa zawodowego na odległość.

W tej trudnej sytuacji jesteśmy szczególnie otwarci na potrzeby młodych osób wchodzących na rynek pracy oraz na utrzymanie dotychczasowego kontaktu z naszymi klientami, wśród których jest wielu studentów i absolwentów uczelni z terenu województwa.


Informujemy, że od 4 maja br. jednostki organizacyjne uczelni pełnią dyżury w następującym porządku:

Rektorat
  – czwartki 10.00-15.00

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Kwestura
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Kadry
  – czwartki – 10.00-15.00

Biblioteka
  – wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Sekcja wydawniczo-informatyczna
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00


Powyższy harmonogram obowiązuje w maju 2020 r.
O jego ewentualnych zmianach poinformujemy w kolejnych komunikatach.


Kalendarz – godziny pracy w poszczególnych działach.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce termin czwartej raty czesnego upływający 5 maja 2020 roku zostaje przedłużony do 5 czerwca 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że uczelnia nie będzie naliczać odsetek za nieterminowe wpłaty, również w przypadku wpłaty po dniu 5 czerwca br.


Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

W obliczu ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i szybko wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni w okresie od 16 do 25 marca 2020 r. włącznie.


Studentów prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu.


Szczegóły w Zarządzeniu nr 2/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk i dr Eliza Mazur

Miło nam poinformować, że dr Eliza Mazur, będąca wykładowcą naszej uczelni, zajęła trzecie, medalowe miejsce w tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego przez dziennik „Echo Dnia” pod nazwą „Nauczyciel na medal” w kategorii „nauczyciel akademicki”.

„Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku”

Aleksandra Ślusarczyk i Patryk Świt – Sycylia, Kore University of Enna

Ostatnia aktualizacja 20 października 2019 r.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdów do uczelni zagranicznych, w czasie których realizują część swoich studiów w innym kraju. Trzeba wprawdzie wykazać się pewną odwagą i – oczywiście – biegle mówić po angielsku, ale udział w Programie to nowe doświadczenia i możliwości dla młodych ludzi w zupełnie obcym kraju. W ten sposób zazwyczaj postrzegany jest program wymiany studentów. Jednak tak naprawdę jest to tylko wierzchołek góry lodowej.

OBÓZ ZIMOWY 2020

Ostatnia aktualizacja 8 października 2019 r.

Obóz zimowy 2020

Obowiązkowy obóz zimowy, dla studiów II roku (studia magisterskie), odbędzie się w dniach 4⁃11 stycznia 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.


Wyjazd na obóz nastąpi w dniu 4 stycznia 2020 r. (sobota) o godzinie 9:30 z parkingu przed uczelnią.


Koszt obozu wynosi 665,00 PLN.

Krystian Czarnecki – Sycylia, Kore University of Enna

Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2019 r.

Krystian-Czarnecki

Krystian Czarnecki z II roku pedagogiki pierwszego stopnia pierwszy semestr roku akademickiego 2018/2019 spędził na Sycylii, realizując część studiów na Kore University of Enna w ramach programu Erasmus+. Podzielił się z nami swoimi wrażeniami.

Coś dla ochłody!!!

Uwaga Studenci II roku studiów magisterskich kierunek Wychowanie fizyczne

Ostatnia aktualizacja 19 lipca 2019 r.

Obóz zimowy 2020

Obowiązkowy obóz narciarski, zgodny z programem studiów II stopnia, odbędzie się w terminie 4.01.2020 – 11.01 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.

Z obozu mogą być zwolnieni studenci, którzy odbyli taki obóz na studiach licencjackich i posiadają z niego zaliczenie lub posiadają udokumentowane uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego.

UWAGA STUDENCI I ABSOLWENCI KIERUNKU PEDAGOGIKA ZE SPECJALNOŚCIĄ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA!

Ostatnia aktualizacja 28 czerwca 2019 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się ważny komunikat dla osób, które studiują lub ukończyły studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Komunikat potwierdza słuszność działań Wszechnicy Świętokrzyskiej w powyższej sprawie. Koniecznie przeczytajcie!

REKTOR


Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Ankieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca.

Wypełnij jeszcze dzisiaj: pbs.pl/eurostudent.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół badawczy EUROSTUDENT

„WŁASNA FIRMA – POMYSŁ NA PRACĘ, POMYSŁ NA ŻYCIE”

Ostatnia aktualizacja 1 kwietnia 2019 r.

UWAGA STUDENCI, SŁUCHACZE I ABSOLWENCI WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH


Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej ogłasza nabór na warsztat
„Własna firma – pomysł na pracę, pomysł na życie”.


Planowany termin:  24 maja 2019 r. (piątek) w godz. 10.00-13.00 (po zebraniu się grupy).

Czas trwania rekrutacji:  do 20 maja 2019 roku.


Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się drogą mailową:

 • (Biuro Karier)
 • (dr Renata Kowal, opiekun Biura Karier)

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z dr Renatą Kowal, pod poniższymi numerami telefonów:

9 marca 2019 r. odbył się wykład nt. Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego dla studentów wychowania fizycznego I i II stopnia, zorganizowany przez Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, tradycyjnie połączony z warsztatami praktycznymi.

Zajęcia poprowadził dr Łukasz Oleksy, absolwent naszej uczelni, który omówił podstawowe zagadnienia związane z oceną oraz procesem monitoringu w sporcie.

Znaczne zainteresowanie studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej wzbudziła niedawno otwarta wystawa pn. „Igrzyska olimpijskie i uczestnictwo naszych studentów”. Wiadomo bowiem, iż w murach naszej uczelni studiowała liczna, bo aż 24-osobowa, grupa olimpijczyków.

Wystawa prezentuje sylwetki tych wybitnych sportowców. Zgromadzono na niej również wiele oryginalnych pamiątek olimpijskich, publikacji, zdjęć i widokówek. Przypomniano też postać twórcy nowożytnych olimpiad barona Pierre’a de Coubertina.

W styczniu 2019 roku, zgodnie z programem studiów, odbył się obóz narciarski dla studentów II roku kierunku wychowanie fizyczne (studia magisterskie). Bazą już po raz 23 była Bukowina Tatrzańska.

Uczestnicy trafili na znakomite warunki śniegowe i pogodowe. Pod okiem instruktorów narciarstwa: Łukasza, TomkaKonrada (cała trójka to absolwenci kierunku WF Wszechnicy Świętokrzyskiej), uczyli się nie tylko jeździć, ale przede wszystkim nauczać tej dyscypliny sportu.

Zgrupowanie zakończyło się kuligiem z pochodniami i wspólnym ogniskiem zorganizowanym przez studentów. Nad całością czuwał opiekun grupy mgr Marek Dutkiewicz.

ERASMUS+ – REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Ostatnia aktualizacja 16 stycznia 2019 r.

Praktyki zagraniczne

Koordynator uczelniany programu Erasmus+ zaprasza wszystkich chętnych studentów na wyjazd do uczelni partnerskich do składania formularzy na rok akademicki 2019/2020.

Termin skladania wniosków upływa dnia 14 czerwca 2019 r.

W przypadku niewyczerpania limitów miejsc ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

Nowa wyszukiwarka ofert pracy w Portalu absolwenta

Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2016 r.

Neuvoo.pl to wyszukiwarka pracy, która indeksuje oferty ze stron pracodawców, biur karier, agencji pracy i innych stron specjalizujących się w publikowaniu oferowanych stanowisk. Ponad 171.000 ofert pracy dostępnych na polskiej stronie i miliony na całym świecie.

Zapraszamy do portalu absolwenta, sekcja Ciekawe linki

Program praktyk studenckich

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2015 r.

Szanowni Studenci,

Zgodnie z informacją przesłaną do uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta informujemy, iż ruszył program praktyk studenckich w administracji publicznej. Jest to już kolejna inicjatywa służąca lepszemu przygotowaniu studentów do wymogów rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą praktyk studenckich, zamieszczoną na stronie: http://oferty.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html
,
a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji/.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizaci

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: