Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Forma: niestacjonarne


Kandydaci

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (m.in. do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych) chcących uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela doradcy zawodowego w placówkach oświatowych lub w innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest zapewnienie merytorycznego oraz metodycznego przygotowania z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (indywidualnego i grupowego) niezbędnego do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy edukacyjno-zawodowego w placówkach oświatowych oraz w innych instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym.

Absolwenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu: rynku pracy, edukacji ustawicznej, a także umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz projektowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej z wykorzystaniem poznanych w toku studiów teorii i metod wyboru zawodu oraz narzędzi pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.

Ze względu na specyfikę studiów większość zajęć prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie ćwiczeń i warsztatów. Wsparciem merytoryczno–metodycznym będą zajęcia wykładowe prowadzone przez specjalistów oraz uwzględniona w programie studiów praktyka zawodowa.

Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela-doradcy zawodowego w placówkach oświatowych oraz w charakterze doradcy świadczącego usługi poradnictwa zawodowego m.in. takich instytucjach jak: poradnie psychologiczno–pedagogiczne, biura karier, urzędy pracy.

Czas trwania:

3 semestry (405 godz., w tym 60 godz. praktyki w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego).

Zjazdy

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty

 • obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: www.rekrutacja.ws.edu.pl
 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego wraz z suplementem (oryginały dokumentów do wglądu)
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu)

Terminy składania dokumentów

 • dla studiów rozpoczynających się 1 października 2018 r.:
  od 7 maja do 27 września 2018 r.
 • dla studiów rozpoczynających się 1 lutego 2019 r.:
  od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

Opłaty

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!

Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 uiszczają opłatę czesnego, która wynosi:

 • 2800 zł za cały cykl kształcenia, płatną w trzech ratach:
  • I rata 1000 zł,
  • II rata 900 zł,
  • III rata 900 zł,

Czesne należy przekazywać na indywidualne konto słuchacza, przyporządkowane podczas rejestracji elektronicznej.


Zniżki dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej:
 • aktualni studenci studiów II stopnia – opłata niższa o 50%,
 • absolwenci studiów wyższych we Wszechnicy – opłata niższa o 25%.

Kwoty czesnego słuchacze przekazują w następujących terminach:

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 października 2018 r.

 • za I semestr – do 5 listopada 2018 r.
 • za II semestr – do 5 maja 2019 r.
 • za III semestr – do 5 listopada 2019 r.

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 lutego 2019 r.

 • za I semestr – do 5 lutego 2019 r.
 • za II semestr – do 5 września 2019 r.
 • za III semestr – do 5 lutego 2019 r.

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)