Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Środowisko lokalne i jego rola w aktywizacji społeczności

Po redakcją Renaty Kowal i Katarzyny Palki

Kielce 2015

Stron: 166, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-80-1

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Publikacja jest próbą ukazania różnych aspektów środowiska lokalnego i odczytywania jego roli w aktywizacji społeczności. Jej celem jest próba ukazania zadań i celów instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym na rzecz procesów edukacyjnych, socjalizacyjnych, a także podejmowania działań pomocowych i wspierających wobec jednostek i grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z podjętych rozważań wyłaniają się dwa główne obszary zainteresowań autorów. Pierwszy związany jest z problematyką czasu wolnego i możliwościami jego wykorzystywania w środowisku lokalnym, drugi koncentruje się wokół form i obszarów aktywizacji społeczności w środowisku lokalnym. Zdaniem autorów wszystkie opisywane działania powinny przyczyniać się do aktywnego i satysfakcjonującego życia jednostki w jej środowisku.

Zgodnie z wyłonionymi obszarami zainteresowań publikacja została podzielona na dwa rozdziały. W pierwszym, obejmującym problematykę organizowania czasu wolnego w środowisku lokalnym, znajdujemy propozycję Joanny Giorgievskiej dotyczącą możliwości wykorzystywania czasu wolnego młodzieży zagrożonej. Na wychowawczą rolę pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowo­‍‑rekreacyjnych zwraca uwagę Justyna Palacz. Joanna Sztejnbis­‍‑Zdyb wskazuje na muzykę jako ważny komponent czasu wolnego, natomiast Rafał Kołodziejczyk zwraca uwagę na portale społecznościowe, które stają się obecnie atrakcyjną dla młodzieży formą spędzania czasu wolnego.

Poruszana przez autorów problematyka zawarta w rozdziale drugim koncentruje się na formach i obszarach aktywizacji społeczności w środowisku lokalnym. Interesujące działania służące temu celowi przedstawiają: Katarzyna Ziołowicz, prezentując artystyczny projekt edukacyjny i Patrycja Hanyga­‍‑Janczak, która zwraca uwagę na edukacyjną rolę bibliotek podwórkowych. Beata Kowalczyk i Martyna Chmielewska charakteryzują działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‍‑Krajoznawczego na rzecz dzieci i młodzieży. Ważną tematykę działalności wolontariackiej, a w szczególności jej edukacyjne i społeczne znaczenie, przedstawia Renata Kowal. O możliwościach i barierach wychowania seksualnego w środowisku lokalnym pisze Agnieszka Walendzik­‍‑Ostrowska. Monika Chorab, podejmując temat przemian zachodzących w rzeczywistości uniwersyteckiej na tle współpracy ze środowiskiem lokalnym, stara się zwrócić uwagę na aktualną obecnie problematykę zacieśniania współpracy między uczelniami a środowiskiem lokalnym. Marta Rozpara natomiast koncentruje się na roli pracy socjalnej w środowisku lokalnym i jej powinnościach wobec rodzin dotkniętych bezrobociem i ubóstwem. Publikację kończy tekst Karoliny Drążkiewicz, w którym autorka przedstawia problemy realizacji prawa do opieki zdrowotnej w Polsce.

Książka jest zbiorem artykułów ukazujących różnorodność działań aktywizujących społeczność lokalną oraz przybliżających problemy i potrzeby istniejące w środowisku lokalnym. Jest to jedynie wycinek tej problematyki, jednakże stanowi ważny głos w dyskursie nad kształtowaniem się i przemianami współczesnego środowiska lokalnego.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: