Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
 

Nowości

Wybrane problemy badawcze studentow i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

Po redakcją Konrada Maja i Andrzeja Rembalskiego

Kielce 2016

Stron: 170, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-02-3

Cena: 33,00 zł

Publikacja dostępna również w Bibliotece

Niniejsza publikacja jest wynikiem konferencji naukowej na której studenci i absolwenci Wszechnicy Świętokrzyskiej zaprezentowali swoje dokonania naukowe.

Organizatorzy konferencji mieli wiele dylematów, zastanawiając się nad wyborem tematów wystąpień. Zdecydowano, że będzie ona przebiegała pod hasłem „Wybrane problemy badawcze studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej”. Przyświecała nam idea, aby autorzy referatów nie ograniczali się jedynie do tematów związanych z problematyką pisanych przez siebie prac licencjackich i magisterskich, ale aby zaprezentowali szersze spektrum badań, wynikających z osobistych pasji. Potwierdziło to opinię, że zainteresowania zarówno absolwentów, jak i studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej wykraczają poza tematykę przedmiotów objętych programem studiów.

Zobacz: spis treści

 

Środowisko lokalne i jego rola w aktywizacji społeczności

Po redakcją Renaty Kowal i Katarzyny Palki

Kielce 2015

Stron: 166, Format: B5
ISBN: 978-83-7901-80-1

Cena: 36,00 zł

Publikacja dostępna również w Bibliotece

Publikacja jest próbą ukazania różnych aspektów środowiska lokalnego i odczytywania jego roli w aktywizacji społeczności. Jej celem jest próba ukazania zadań i celów instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym na rzecz procesów edukacyjnych, socjalizacyjnych, a także podejmowania działań pomocowych i wspierających wobec jednostek i grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z podjętych rozważań wyłaniają się dwa główne obszary zainteresowań autorów. Pierwszy związany jest z problematyką czasu wolnego i możliwościami jego wykorzystywania w środowisku lokalnym, drugi koncentruje się wokół form i obszarów aktywizacji społeczności w środowisku lokalnym. Zdaniem autorów wszystkie opisywane działania powinny przyczyniać się do aktywnego i satysfakcjonującego życia jednostki w jej środowisku.

Zgodnie z wyłonionymi obszarami zainteresowań publikacja została podzielona na dwa rozdziały. W pierwszym, obejmującym problematykę organizowania czasu wolnego w środowisku lokalnym, znajdujemy propozycję Joanny Giorgievskiej dotyczącą możliwości wykorzystywania czasu wolnego młodzieży zagrożonej. Na wychowawczą rolę pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowo­‍‑rekreacyjnych zwraca uwagę Justyna Palacz. Joanna Sztejnbis­‍‑Zdyb wskazuje na muzykę jako ważny komponent czasu wolnego, natomiast Rafał Kołodziejczyk zwraca uwagę na portale społecznościowe, które stają się obecnie atrakcyjną dla młodzieży formą spędzania czasu wolnego.

Poruszana przez autorów problematyka zawarta w rozdziale drugim koncentruje się na formach i obszarach aktywizacji społeczności w środowisku lokalnym. Interesujące działania służące temu celowi przedstawiają: Katarzyna Ziołowicz, prezentując artystyczny projekt edukacyjny i Patrycja Hanyga­‍‑Janczak, która zwraca uwagę na edukacyjną rolę bibliotek podwórkowych. Beata Kowalczyk i Martyna Chmielewska charakteryzują działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‍‑Krajoznawczego na rzecz dzieci i młodzieży. Ważną tematykę działalności wolontariackiej, a w szczególności jej edukacyjne i społeczne znaczenie, przedstawia Renata Kowal. O możliwościach i barierach wychowania seksualnego w środowisku lokalnym pisze Agnieszka Walendzik­‍‑Ostrowska. Monika Chorab, podejmując temat przemian zachodzących w rzeczywistości uniwersyteckiej na tle współpracy ze środowiskiem lokalnym, stara się zwrócić uwagę na aktualną obecnie problematykę zacieśniania współpracy między uczelniami a środowiskiem lokalnym. Marta Rozpara natomiast koncentruje się na roli pracy socjalnej w środowisku lokalnym i jej powinnościach wobec rodzin dotkniętych bezrobociem i ubóstwem. Publikację kończy tekst Karoliny Drążkiewicz, w którym autorka przedstawia problemy realizacji prawa do opieki zdrowotnej w Polsce.

Książka jest zbiorem artykułów ukazujących różnorodność działań aktywizujących społeczność lokalną oraz przybliżających problemy i potrzeby istniejące w środowisku lokalnym. Jest to jedynie wycinek tej problematyki, jednakże stanowi ważny głos w dyskursie nad kształtowaniem się i przemianami współczesnego środowiska lokalnego.

Zobacz: spis treści

 

Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie

pod redakcją Danuty M. Piekut-Brodzkiej

Kielce 2014

Stron: 150, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-72-6

Cena:   24,00 zł    10,00 zł

Publikacja dostępna również w Bibliotece

Problemy socjalne dotyczą jednak przede wszystkim osób ich doświadczających. Obok uwarunkowań zewnętrznych, związanych z organizacją życia społecznego, znajdują swoje podłoże w mikrostrukturach (rodzinie) i cechach osobniczych.

Nie jest możliwe rozwiązywanie problemów socjalnych, zwłaszcza poprzez pracę socjalną, bez diagnozy uwzględniającej czynniki egzogenne i endogenne – wszak problem pojawia się „w związku z kimś lub czymś” (ibidem). Takie podejście przyświecało też edycji niniejszej pracy zbiorowej. Artykuły w niej zawarte zostały opracowane zarówno przez pracowników naukowych, jak i praktyków. Odnoszą się do:

  • uzależnień (Dorota Pawliszyn, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Ewa Trębińska-Szumigraj, Marta Rozpara);
  • przemocy (Joanna Dec, Agnieszka Walendzik-Ostrowska);
  • rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych (Paulina Forma, Anna Gromska);
  • osób niepełnosprawnych, starszych (Renata Kowal, Agata Chabior);
  • osób opuszczających zakład karny (Eliza Mazur, Edyta Laurman–Jarząbek);
  • wypalenia zawodowego osób świadczących pomoc (Małgorzata Porąbaniec).

Zobacz: spis treści

 

Mijające krajobrazy Polski. Świętokrzyskie

Pod redakcją Andrzeja Rembalskiego

Kielce 2014

Stron: 278, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-76-4

Cena:   41,00 zł    20,00 zł

Publikacja dostępna również w Bibliotece

Niniejszy tom składa się z dwóch części. W pierwszej, poświęconej ściśle krajobrazowi ukazanemu w różnych aspektach, zamieszczono większość referatów wygłoszonych w czasie obrad. Ich omówienia, na zakończenie tej części, dokonał dr J. Partyka. Część druga, zatytułowana „Wybrane zagadnienia z zakresu turystyki i krajoznawstwa” zawiera artykuły i komunikaty prezentujące m. in. problemy: wychowania do turystyki w świetle nauczania Kościoła, sozologii, historii nauki, ochrony zabytków kultury materialnej, historii, etnografii, wydawnictw regionalnych oraz informatyki. Wszystkie one są integralnie związane z głównym tematem seminarium i stanowią jego istotne uzupełnienie.

Zobacz: spis treści

 

Julisław Łukomski

Elementy filozofii
W poszukiwaniu ostatecznych przyczyn rzeczywistości

Kielce 2014

Stron: 206, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-64-1

Cena: 20,00 zł

Publikacja dostępna również w Bibliotece

Niniejsza praca jest początkowo próbą określenia pojęcia filozofii oraz jej związków z naukami szczegółowymi. Rozwija problem relacji pomiędzy poznaniem rozumowy i poznaniem przez wiarę. Następnie charakteryzuje w wymiarze historycznym i metafizycznym trzy nurty filozofii: monizm materialistyczny, monizm idealistyczny i filozofię realizmu. Kreśli również teorię osoby ludzkiej w aspekcie filozoficznym i przyrodniczym. Następnie ukazuje problem początku kosmosu, jego struktury i modeli oraz praw przyrody. Jest też próbą ukazania realistycznej etyki i teorii sumienia. W końcowej części prezentuje idee przewodnie egzystencjalizmu i strukturalizmu.

Zobacz: spis treści

 

Rodzina – szkoła. Partnerzy w przestrzeni edukacyjnej środowiska lokalnego

Pod redakcją Renaty Kowal i Katarzyny Palki

Kielce 2014

Stron: 202, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-56-6

Cena:   28,00 zł    10,00 zł

Publikacja dostępna również w Bibliotece

Mimo rozległego stosowania pojęcia przestrzeni na gruncie wielu dziedzin nauki, wciąż pozostaje ono niedookreślone i niesie ze sobą niejednoznaczności. Ponadto wielowątkowość i duże tempo zmian zglobalizowanego świata przyczynia się do przekształceń pojmowania przestrzeni edukacyjnej.

W prezentowanej publikacji podejmuje się próbę odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z przemianami współczesnej przestrzeni i rzeczywistości edukacyjnej. Znajdują się w niej refleksje nad wybranymi obszarami działalności edukacyjnej obejmujące istotne elementy tej przestrzeni, czyli: dom, rodzinę (wraz z jej przemianami i zagrożeniami wynikającymi z przeobrażeń współczesnego świata np. procesy globalizacji, oddziaływanie mediów) oraz szkołę jako miejsce współpracy różnych podmiotów w środowisku.

Opracowanie stanowi zbiór artykułów ukazujących rodzinę i szkołę jako przestrzeń edukacyjną w życiu jednostki. Przedstawia różnorodność potrzeb i problemów istniejących w wymienionych środowiskach wychowawczych. Chociaż jest to jedynie wycinek tej problematyki, jednakże stanowi ważny głos w dyskursie nad kształtowaniem się i przemianami współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Publikacja adresowana jest do środowisk naukowych, nauczycieli, wychowawców, studentów uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zainteresowanych problematyką działalności edukacyjnej i różnych jej obszarów.

Zobacz: spis treści

 

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: