Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4227
Hola Ilona 2011 Style życia w starości seniorów ze środowiska miejskiego w świetle badań w Kielcach. dr Teresa Chabior
4228
Kosowski Bartosz 2011 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnychw w świetle badań przeprowadzonych w Klubie Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach. dr Teresa Chabior
4229
Kozłowska Monika 2011 Próba oceny sytuacji psychologicznej Dorosłych Dzieci Alkoholików, na podstawie analizy indywidualnych przypadków. dr Teresa Chabior
4230
Kudzia Stanisława 2011 Dom Pomocy Społecznej jako przestrzeń życiowa seniorów w świetle badań na terenie Kielc. dr Teresa Chabior
4231
Kupiec Katarzyna 2011 Uczniowie rodzin dysfunkcyjnych i ich osiągnięcia szkolne w opinii uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. dr Teresa Chabior
4232
Lech Elżbieta 2011 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli w świetle rozpoznań badawczych w latach 1999-2010 (Ewaluacja zadań i efektów POIK). dr Teresa Chabior
4233
Nowak Donata 2011 Zjawisko przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle badań w Gimnazjum w Sitkówce - Nowinach. dr Teresa Chabior
4234
Nowak Marta 2011 Umiejętności, strategie oraz narzędzia interwencyne pracownika socjalnego w świetle badań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Teresa Chabior
4235
Orzeł Ewa 2011 Czas wolny i formy jego zagospodarowania przez uczniów w środowisku wiejskim (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród dzieci w Szkole Podstawowej w Wólce). dr Teresa Chabior
4236
Salwa Anna 2011 Dyskryminacja osób starszych - próba rozpozznania zjawiska (w świetle badań wśród słuchaczy Świętkrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach). dr Teresa Chabior
4237
Stalicka Anna 2011 Rola placówek opiekuńczo-wychowawczych w społeczno-rodzinnym funkcjonowaniu dzieci niedostosowanych społecznie w świetle badań świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Olkuszu. dr Teresa Chabior
4238
Synal Monika 2011 Dyskryminacja osób niepełnosprawnych ruchowo w opiniach studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. dr Teresa Chabior
4239
Ślifierska Małgorzata 2011 Jakość życia kobiet po mastektomii w świetle członkiń Klubu "Amazonki". dr Teresa Chabior
4240
Sasor Sylwia 2011 Trudności adaptacyjne pensjonariuszy domów pomocy społecznej w świetle badań własnych w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. dr Teresa Chabior
4241
Adamczyk Robert 2012 Funkcjonowanie w rolach społecznych dorosłych ofiar przmocy seksualnej w dzieciństwie. dr Teresa Chabior
4242
Bania Monika 2012 Czas wolny seniorów ze środowiska miejskiego - próba określenia stylu życia starości na przykładzie badań w Kielcach. dr Teresa Chabior
4243
Ciecieląg Justyna 2012 Kierunki i formy działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na przykładzie WTZ w Zielonce Starej. dr Teresa Chabior
4244
Cygan Joanna 2012 Aktywność samokształceniowa pracowników administracji sądowej w świetle badań w Kielcach. dr Teresa Chabior
4245
Czarnecki Kamil 2012 Formy pomocy rodzinom wielodzietnym i ich skuteczność w świetle badań Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. dr Teresa Chabior
4246
Kaleta Magdalena 2012 Udział w zajęciach Ogniska Wychowawczego a funkcjonowanie jego wychowanków w życiu społecznym na przykładzie badań w Kielcach. dr Teresa Chabior
4247
Nawrot Daria 2012 Warunki usamodzielnienia i funkcjonowania społecznego wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w świetle badań jakościowych przeprowadzonych w Pacanowie. dr Teresa Chabior
4248
Niedziela Elżbieta 2012 Aspiracje i plany na przyszłość młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w świetle badań przeprowadzonych w klubach młodzieżowych "Wolna strefa" w Kielcach. dr Teresa Chabior
4249
Rubak Gabriela 2012 Motywy podejmowania działań prospołecznych a plany życiowe wolontariuszy na przykładzie badań przeprowadzonych w Kielcach. dr Teresa Chabior
4250
Sałaj Magdalena 2012 Rola pedagoga szkolnego w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu uczniów w świetle badań na terenie Kielc. dr Teresa Chabior
4251
Sołtyk Sebastian 2012 Społeczne funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików w Kielcach. dr Teresa Chabior
4252
Szymkiewicz Adam 2012 Kierunki i funkcje działalności Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. dr Teresa Chabior
4253
Witek Maciej 2012 Sposoby spędzania czasu wolnego przez współczesną młodzież na przykładzie uczniów Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Staszowie w województwie świętokrzyskim. dr Teresa Chabior
4254
Kwiecień Dawid 2012 Dynamika przestępczości nieletnich w latach 2007-2010 na przykładzie gminy Stąporków. dr Teresa Chabior
4255
Kowalik Jagoda 2012 Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży z rodzin czasowo niepełnych w świetle badań w Kielcach. dr Teresa Chabior
4256
Rysińska Anna 2012 Przejawy niedostosowania społecznego dzieci z rodzin czasowo niepełnych w świetle badań w gminie Zagnańsk. dr Teresa Chabior

|<  <<  <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: